TARR/DRUK_2/WM/2009

142198–2009 — Usługa druku i dostawa materiałów szkoleniowych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU — usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłosze­nie doty­czy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWAADRES: Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. , ul. Koperni­ka 4, 87–100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6210421 w. 23, 25.

  • Adres strony inter­ne­towej zamaw­ia­jącego: www.tarr.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spół­ka akcyj­na z udzi­ałem pod­miotów publicznych.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówie­niu przez zamaw­ia­jącego: Usłu­ga druku i dostawa mate­ri­ałów szkole­niowych Nr sprawy TARR/DRUK_2/WM/2009.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określe­nie przed­mio­tu oraz wielkoś­ci lub zakre­su zamówienia: Przed­miot zamówienia obe­j­mu­je usługę druku i dostawę mate­ri­ałów szkole­niowych dla uczest­ników pro­jek­tu szkole­niowego: Warsz­taty menadżer­skie — nowoczes­na plat­for­ma eduka­cyj­na kadry kierown­iczej MSP. Na mate­ri­ały szkole­niowe składa­ją się: 1. Seg­re­ga­tor: 31,5x28x7 cm, zadrukowany ele­men­ta­mi graficzny­mi pro­jek­tu (160 szt.). 2. Seg­re­ga­tor: 31,5x28x5 cm, zadrukowany ele­men­ta­mi graficzny­mi pro­jek­tu (80 szt.). 3. Wkład­ka do seg­re­ga­to­ra (240 szt.). 4. Wkład mate­ri­ałów szkole­niowych (ok 33 600 kartek), druk czarno-biały, z możli­woś­cią wpię­cia do seg­re­ga­to­ra. Treść, która ma być umieszc­zona na kartkach zadrukowanych (wkład mate­ri­ałów szkole­niowych) będzie przesyłana Wykon­aw­cy na 14 dni przed ter­minem druku w 112 par­ti­ach; jed­na par­tia to 20 sztuk x ok. 15 zadrukowanych dwus­tron­nie kartek) w każdej par­tii inna treść. Ele­men­ty graficzne (logo­typy + zdję­cia) oraz tekst, które będą umieszc­zone na zewnętrznej częś­ci seg­re­ga­to­ra zostaną przesłane Wykon­aw­cy po pod­pisa­niu umowy. Ter­min real­iza­cji zamówienia: 06.2009–02.2011..

II.1.4) Wspól­ny Słown­ik Zamówień (CPV): 79.82.30.00–9, 30.19.95.00–5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złoże­nie ofer­ty częś­ciowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złoże­nie ofer­ty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewidu­je się udzie­le­nie zamówień uzu­peł­ni­a­ją­cych: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesią­cach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJECHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYMTECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunk­ów udzi­ału w postępowa­niu oraz opis sposobu dokony­wa­nia oce­ny speł­ni­a­nia tych warunk­ów: 1. O udzie­le­nie zamówienia mogą ubie­gać się Wykon­aw­cy, którzy: 1.1. Posi­ada­ją uprawnienia do wykony­wa­nia określonej dzi­ałal­noś­ci lub czyn­noś­ci, jeżeli ustawy nakłada­ją obow­iązek posi­ada­nia takich uprawnień; 1.2. Posi­ada­ją niezbęd­ną wiedzę i doświad­cze­nie oraz dys­ponu­ją potenc­jałem tech­niczny­mi i osoba­mi zdol­ny­mi do wyko­na­nia zamówienia lub przed­staw­ią pisemne zobow­iązanie innych pod­miotów do udostęp­nienia potenc­jału tech­nicznego i osób zdol­nych do wyko­na­nia zamówienia; 1.3. Zna­j­du­ją się w sytu­acji eko­nom­icznej i finan­sowej zapew­ni­a­jącej wyko­nanie zamówienia; 1.4. Nie podle­ga­ją wyk­lucze­niu z postępowa­nia o udzie­le­nia zamówienia na pod­staw­ie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy. 2. W przy­pad­ku złoże­nia ofer­ty przez Wykon­aw­ców wspól­nie ubie­ga­ją­cych się o udzie­le­nie zamówienia w odniesie­niu do wyma­gań postaw­ionych przez Zamaw­ia­jącego: 2.1 Każdy z Wykon­aw­ców odd­ziel­nie musi udoku­men­tować, że nie podle­ga wyk­lucze­niu na pod­staw­ie art. 24 Ustawy; 2.2 W odniesie­niu do warunk­ów wyma­ganych doty­czą­cych potenc­jału zamaw­ia­jącego i eko­nom­icznego, Wykon­aw­cy muszą łącznie speł­ni­ać wyma­gane warun­ki; 2.3 W odniesie­niu do pozostałych warunk­ów wyma­ganych każdy z Wykon­aw­ców musi udoku­men­tować spełnie­nie tych warunk­ów. 3. Spełnie­nie warunk­ów udzi­ału w postępowa­niu określonych w pkt. 1 Zamaw­ia­ją­cy określi na pod­staw­ie anal­izy wyma­ganych doku­men­tów i oświad­czeń wymienionych w dziale V niniejszej specy­fikacji zgod­nie z for­mułą speł­nia — nie spełnia..
  • Infor­ma­c­ja o oświad­czeni­ach i doku­men­tach, jakie mają dostar­czyć wykon­aw­cy w celu potwierdzenia speł­ni­a­nia warunk­ów udzi­ału w postępowa­niu: 1. W celu potwierdzenia, że Wykon­aw­ca speł­nia warun­ki udzi­ału w postępowa­niu o udzie­le­nie zamówienia Zamaw­ia­ją­cy żąda przed­staw­ienia następu­ją­cych doku­men­tów i oświad­czeń: 1.1. Oświad­cze­nie Wykon­aw­cy o spełnie­niu warunk­ów udzi­ału w postępowa­niu określonych w art. 22 ust.1 Ustawy (Załącznik Nr 2); 1.2. Aktu­al­nego odpisu z właś­ci­wego rejestru albo aktu­al­nego zaświad­czenia o wpisie do ewidencji gospo­dar­czej, jeżeli odręb­ne przepisy wyma­ga­ją wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji dzi­ałal­noś­ci gospo­dar­czej, wys­taw­ionego nie wcześniej niż 6 miesię­cy przed upły­wem ter­minu składa­nia ofert; 1.3. Pełnomoc­nict­wo do pod­pisa­nia ofer­ty, o ile nie wyni­ka ono z przepisów lub innych doku­men­tów załąc­zonych do ofer­ty (np. z odpisu Kra­jowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Dzi­ałal­noś­ci Gospo­dar­czej); 1.4. W celu potwierdzenia, że ofer­owana usłu­ga odpowia­da wyma­gan­iom określonym w niniejszej SIWZ oraz ustaw­ie, Wykon­aw­ca dołączy do ofer­ty prób­ki artykułów, które zostały wymienione w załączniku 4 do SIWZ. 1.5. W przy­pad­ku kiedy Wykon­aw­cy wspól­nie ubie­ga­ją się o udzie­le­nie zamówienia — doku­ment ustanaw­ia­ją­cy pełnomoc­ni­ka do reprezen­towa­nia ich w postępowa­niu o udzie­le­nie zamówienia albo reprezen­towa­nia w postępowa­niu i zawar­cia umowy w spraw­ie zamówienia pub­licznego zgod­nie z zapisa­mi Art. 23 Ustawy; 2. Jeżeli Wykon­aw­ca ma siedz­ibę lub miejsce zamieszka­nia poza tery­to­ri­um Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej, skła­da odpowied­ni doku­ment lub doku­men­ty, wys­taw­ione w kra­ju, w którym ma siedz­ibę lub miejsce zamieszka­nia, potwierdza­jące odpowied­nio, że: 2.1. Nie otwarto jego lik­widacji ani nie ogłos­zono upadłoś­ci; 2.1. Nie orzec­zono wobec niego zakazu ubie­ga­nia się o zamówie­nie; 3. Doku­men­ty i oświad­czenia muszą być złożone w formie ory­gi­nału lub kserokopii poświad­c­zonej za zgod­ność z ory­gi­nałem przez Wykon­aw­cę. Poświad­cze­nie musi być opa­tr­zone adno­tacją — za zgod­ność z ory­gi­nałem — oraz czytel­nym pod­pisem lub pod­pisem nieczytel­nym opa­tr­zonym imi­en­ną pieczęcią..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzie­le­nia zamówienia: prze­targ nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kry­te­ria oce­ny ofert: cena oraz dodatkowe kry­te­ria i ich znaczenie:

  • 1 — Cena — 70
  • 2 — Jakość zaofer­owanych artykułów — 30

IV.2.2) Wyko­rzys­tana będzie aukc­ja elek­tron­icz­na: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony inter­ne­towej, na której dostęp­na jest specy­fikac­ja istot­nych warunk­ów zamówienia: www.bip.tarr.org.pl.

Specy­fikację istot­nych warunk­ów zamówienia moż­na uzyskać pod adresem: Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego SA, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń, pok.229.

IV.3.4) Ter­min składa­nia wniosków o dopuszcze­nie do udzi­ału w postępowa­niu lub ofert: 19.05.2009 godz­i­na 09:00, miejsce: Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego SA, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń, pok.229.

IV.3.5) Ter­min związa­nia ofer­tą: okres w dni­ach: 30 (od ostate­cznego ter­minu składa­nia ofert).

IV.3.13) Infor­ma­c­je dodatkowe, w tym doty­czące finan­sowa­nia projektu/programu ze środ­ków Unii Europe­jskiej: Pro­gram Oper­a­cyjny Kap­i­tał Ludz­ki; pod­dzi­ałanie 8.1.1: Wspieranie roz­wo­ju kwal­i­fikacji zawodowych i doradzt­wo dla przedsiębiorstw..


Plik do pobrania:

Uwa­gi:

Prze­targ został unieważniony w dniu 19.05.09 z powodu braku ofert.

 

 

Podpisał: Beata KmiećOpublikował:
Dokument z dnia: 12.05.2009, 10:02Publikacja dnia: 8 marca 2016, 12:58
Dokument oglądany: 6 727 razy