TARR/OLEJ/2008

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO DLA TARR S.A. (2008/2009)

TARR S.A.

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A.
ul. Koperni­ka 4, 87–100 Toruń

TARR/OLEJ/2008

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA
DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO DLA TARR S.A. (2008/2009)

OFICJALNA NAZWAADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa
Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A.
Nazwiska osób upoważnionych do kontaktów
Woj­ciech Górny , Woj­ciech Piontek
Adres
ul. Koperni­ka 4 /Włocławska 167
Kod pocz­towy
87–100 Toruń
Miejs­cowość
Toruń
Kraj
Polska
Tele­fon
(056) 657 72 96
Faks
(056) 622 28 99 lub 654 88 24
Pocz­ta elek­tron­icz­na (e‑mail)
sekretariat@tarr.org.pl; gorny@tarr.org.pl
Adres inter­ne­towy (URL)
www.tarr.org.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 1. Całkowi­ta wartość lub zakres usłu­gi: poniżej progów unijnych
 2. Wyma­gane wadi­um: Zamaw­ia­ją­cy nie wyma­ga wniesienia wadium
 3. Opis przed­mio­tu zamówienia: Przed­sięwz­ię­cie obe­j­mu­je sukcesy­wną dostawę ole­ju opałowego potrzeb­ne­go do ogrze­wa­nia budynków TARR S.A. przy ul. Włocławskiej 167 real­i­zowaną na pod­staw­ie cyk­licznych zle­ceń, zgod­nych z zapotrze­bowaniem Zamawiającego.
  Klasy­fikac­ja przed­mio­tu zamówienia zgod­nie z CPV: 23–12-21–00‑9
 4. Warun­ki uzyska­nia SIWZ: do 06.02.2008r. (Dzi­ał Inwest­y­cyjno-Admin­is­tra­cyjny; ul. Włocławska 167; 87–100 Toruń, pocztą lub e‑mail) lub na stron­ie Zamaw­ia­jącego: WWW.tarr.org.pl
 5. Nie dopuszcza się składa­nia ofert częś­ciowych lub wariantowych
 6. Ter­min składa­nia ofert: 06.02.2008 r. godz. 12:00
 7. Miejsce składa­nia ofert: Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. ul. Włocławska 167 87–100 Toruń pokój nr 224 (SEKRETARIAT)
 8. Ter­min związa­nia ofer­tą: 30 dni od upły­wu ter­minu składa­nia ofert
 9. Data, godz­i­na i miejsce otwar­cia ofert: 06.02.2008 r. godz. 12:30
  miejsce:
  Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. ul. Włocławskiej 167; 87–100 Toruń
 10. Zamówie­nie doty­czy pro­jek­tu / pro­gra­mu finan­sowanego ze środ­ków UE: nie dotyczy
 11. Ter­min wyko­na­nia zamówienia (ter­min wyma­gany): w ter­minie do dnia 31.12.2009
 12. Kry­teri­um oce­ny ofert: cena – 100%
 13. Warun­ki udzi­ału w postępowaniu:

1 O zamówie­nie mogą ubie­gać się Wykon­aw­cy, którzy speł­ni­a­ją warun­ki wynika­jące z art. 22 ust 1 Ustawy tzn.:
a) posi­ada­ją uprawnienia do wykony­wa­nia określonej dzi­ałal­noś­ci lub czyn­noś­ci, jeżeli ustawy nakłada­ją obow­iązek posi­ada­nia takich uprawnień;
b) posi­ada­ją niezbęd­ną wiedzę i doświad­cze­nie oraz dys­ponu­ją potenc­jałem tech­nicznym i osoba­mi zdol­ny­mi do wy¬konania zamówienia;
c) zna­j­du­ją się w sytu­acji eko­nom­icznej i finan­sowej za¬pewniającej wyko­nanie zamówienia;
d) nie podle­ga­ją wyk­lucze­niu z postępowa­nia o udzie­le­nie zamówienia.

2 W przy­pad­ku złoże­nia ofer­ty przez Wykon­aw­ców wspól­nie ubie­ga­ją­cych się o udzie­le­nie zamówienia w odniesie­niu do wyma­gań postaw­ionych przez Zamawiającego:
a) w odniesie­niu do warunk­ów wyma­ganych doty­czą­cych potenc­jału tech­nicznego i eko­nom­icznego, Wykon­aw­cy muszą łącznie speł­ni­ać wyma­gane warunki,
b) w odniesie­niu do pozostałych warunk­ów wyma­ganych każdy z Wykon­aw­ców musi udoku­men­tować spełnie­nie tych warunków.
Zamaw­ia­ją­cy dokona oce­ny spełnienia w/w warunk­ów, sto­su­jąc for­mułę: spełnia/nie speł­nia, na pod­staw­ie złożonych przez Wykon­aw­ców oświad­czeń i dokumentów.

1. Wykon­aw­cy składa­ją­cy Ofer­tę, w celu potwierdzenia spełnienia warunk­ów udzi­ału w postępowa­niu, powin­ni złożyć następu­jące oświad­czenia i dokumenty:
a) oświad­cze­nie Wykon­aw­cy o speł­ni­a­n­iu warunk­ów wynika­ją­cych z artykułu 22 ust. 1 Ustawy (wg wzoru oświad­czenia w załączniku nr 4 do Specyfikacji);
b) wykaz pod­miotów, które będą wykony­wać zamówie­nie lub będą uczest­niczyć w wykony­wa­niu zamówienia jako pod­wykon­aw­cy z zakre­sem wykony­wanych prze nich czynności.

Pon­ad­to do ofer­ty należy dołączyć następu­jące dokumenty:
c) aktu­al­ny odpis z właś­ci­wego rejestru albo aktu­alne zaświad­cze­nie o wpisie do ewidencji dzi­ałal­noś­ci gospo­dar­czej, jeżeli odręb­ne przepisy wyma­ga­ją wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji dzi­ałal­noś­ci gospo­dar­czej wys­taw­ionego nie wcześniej niż 6 miesię­cy przed upły­wem ter­minu składa­nia ofert;
d) pełnomoc­nict­wo do pod­pisa­nia ofer­ty, o ile nie wyni­ka ono z przepisów lub innych doku­men­tów załąc­zonych do ofer­ty (np. z odpisu z rejestru hand­lowego, Kra­jowego Rejestru Sądowego,)
e) w przy­pad­ku kiedy Wykon­aw­cy wspól­nie ubie­ga­ją się o udzie­le­nie za¬mó¬wie¬nia – doku­ment ustanaw­ia­ją­cy pełnomoc­ni­ka do reprezen­towa­nia ich w postępowa­niu o udzie­le­nie zamówienia albo reprezen­towa­nia w postępowa­niu i zawar­cia umowy w spraw­ie zamówienia pub­licznego zgod­nie z zapisa­mi Art. 23 Ustawy,
f) aktu­al­nej infor­ma­cji z Kra­jowego Rejestru Karne¬go w zakre­sie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wys­taw­ionej nie wcześniej niż 6 miesię­cy przed upły­wem ter­minu składa­nia ofert;
g) aktu­al­nej infor­ma­cji z Kra­jowego Rejestru Karnego w zakre­sie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wys­taw­ionej nie wcześniej niż 6 miesię­cy przed upły­wem ter­minu składa­nia ofert;
h) aktu­al­nego zaświad­czenia właś­ci­wego naczel­ni­ka urzę­du skar­bowego oraz właś­ci­wego odd­zi­ału Zakładu Ubez­pieczeń Społecznych lub Kasy Rol­niczego Ubez­pieczenia Społecznego potwierdza­ją­cych odpowied­nio, że wykon­aw­ca nie zale­ga z opła­caniem podatków, opłat oraz składek na ubez­piecze­nie zdrowotne i społeczne, lub zaświad­czeń, że uzyskał przewidziane prawem zwol­nie­nie, odrocze­nie lub rozłoże­nie na raty zaległych płat­noś­ci lub wstrzy­manie w całoś­ci wyko­na­nia decyzji właś­ci­wego organu — wys­taw­ionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upły­wem ter­minu składa­nia ofert;
i) polisę, a w przy­pad­ku jej braku inny doku­ment potwierdza­ją­cy, że wykon­aw­ca jest ubez­piec­zony od odpowiedzial­noś­ci cywilnej w zakre­sie prowad­zonej działalności.
j) kon­ces­ja na obrót pali­wa­mi ciekły­mi wydana przez Preze­sa Urzę­du Reg­u­lacji Energetyki,

2. W przy­pad­ku złoże­nia ofer­ty przez Wykon­aw­ców wspól­nie ubie­ga­ją­cych się o udzie­le­nie zamówienia (zwanych dalej Part­nera­mi) w odniesie­niu do oświad­czeń i doku­men­tów Zamaw­ia­ją­cy wymaga:
a) Part­nerzy muszą ustanow­ić i wskazać Pełnomoc­ni­ka do reprezen­towa­nia ich w postępowa­niu o udziel­nie niniejszego zamówienia albo reprezen­towa­nia w postępowa­niu o udzie­le­nie niniejszego zamówienia i zawar­cia umowy w spraw­ie udzie­le­nia zamówienia publicznego;
b) ofer­ta musi być pod­pisana w taki sposób aby prawnie zobow­iązy­wała wszys­t­kich Partnerów;
c) każdy z Part­nerów odd­ziel­nie musi udoku­men­tować, że nie podle­ga wyk­lucze­niu na pod­staw­ie art. 24 Ustawy; d) wszel­ka kore­spon­denc­ja będzie prowad­zona wyłącznie z Pełnomocnikiem.

3. Jeżeli wykon­aw­ca ma siedz­ibę lub miejsce zamieszka­nia poza tery­to­ri­um Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej przy składa­niu wyma­ganych doku­men­tów zas­tosowanie ma ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 maja 2006 r. w spraw­ie rodza­jów doku­men­tów, jakich może żądać zamaw­ia­ją­cy od wykon­aw­cy, oraz form, w jakich te doku­men­ty mogą być składane (Dz. U. z dnia 24 maja 2006 r. Nr 87 poz. 605)

4. For­ma dokumentów
a) Doku­men­ty muszą być przed­staw­ione w formie ory­gi­nału lub kserokopii poświad­c­zonych za zgod­ność z ory­gi­nałem przez Wykon­aw­cę. Poświad­cze­nie musi być opa­tr­zone adno­tacją “za zgod­ność z oryginałem”.

Bliższe infor­ma­c­je moż­na uzyskać:
w Toruńskiej Agencji Roz­wo­ju Region­al­nego S.A.
Oso­by upoważnione do kon­tak­tów: Woj­ciech Górny, Woj­ciech Piontek
Adres: ul. Włocławska 167; 87–100 Toruń
Tel./fax: (056) 657 77 60/ (056) 657 72 93
e‑mail/www: gorny@tarr.org.pl; www.tarr.org.pl

Pli­ki do pobrania:
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Ogłosze­nie zostało umieszc­zone na por­talu UZP z numerem 18329–2008.
Uwa­gi:

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dzi­ała­jąc na pod­staw­ie art. 92 Ustawy z dnia 29 sty­cz­nia 2004r. – Pra­wo zamówień pub­licznych (Dz. U. z 2006 r Nr 164, poz. 1163 ze zm.) zaw­iadami­am, że w postępowa­niu o udzie­le­nie zamówienia pub­licznego na „Dostawę ole­ju opałowego dla TARR S.A.(2008/2009)” najko­rzyst­niejszą uznano ofer­tę złożoną przez następu­jącego Wykonawcę:

Nr ofer­ty NAZWA FIRMY CENA ILOŚĆ PKT (CENA) ILOŚĆ PKT (RAZEM)
2 Fir­ma „TANK” Sp. J. W. Kon­czal­s­ki, M. Konczalski 2.515,64 zł/1 m3 100 100

Uza­sad­nie­nie: Fir­ma „TANK” Sp. J. W. Kon­czal­s­ki, M. Kon­czal­s­ki speł­nia przewidziane treś­cią SIWZ warun­ki for­malne i tech­niczne. Przed­staw­iła ofer­tę z najniższą ceną (kry­teri­um wyboru ofer­ty – CENA 100%).

Pozostali Wykon­aw­cy:

Nr ofer­ty NAZWA FIRMY CENA ILOŚĆ PKT (CENA) ILOŚĆ PKT (RAZEM)
1 CNT Spół­ka z o.o. ul. 21 Sty­cz­nia 1 89–200 Szubin 2.524,18 zł / 1 m3 99,66 99,66

Uza­sad­nie­nie: Fir­ma CNT Spół­ka z o.o. speł­nia przewidziane treś­cią SIWZ warun­ki for­malne i tech­niczne. Przed­staw­iła ofer­tę z wyższą ceną (kry­teri­um wyboru ofer­ty – CENA 100%).

Umowę o zamówie­nie pub­liczne należy pod­pisać w ter­minie nie krót­szym niż 7 dni od dnia przekaza­nia zaw­iadomienia o wyborze ofer­ty, nie później jed­nak niż przed upły­wem ter­minu związa­nia ofer­tą. Obus­tronne pod­pisanie umów nastąpi w siedz­i­bie Zamawiającego.

Historia wersji:

Podpisał: Beata KmiećOpublikował:
Dokument z dnia: 13.02.2008, 09:18Publikacja dnia: 30 sierpnia 2011, 10:05
Dokument oglądany: 6 291 razy