Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia na zakup usługi cateringowej w ramach projektu „Voucher badawczy”

Pro­gram Oper­a­cyjny: Region­al­ny Pro­gram Oper­a­cyjny Wojew­ództ­wa Kujawsko-Pomorskiego

Numer i nazwa osi pri­o­ry­te­towej: 5. Wzmoc­nie­nie konkuren­cyjnoś­ci przedsiębiorstw

Numer i nazwa dzi­ała­nia: 5.4. Wzmoc­nie­nie region­al­nego potenc­jału badań i roz­wo­ju technologii

 

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Koperni­ka 4, 87–100 Toruń (dalej „Zamaw­ia­ją­cy”), infor­mu­je o zami­arze udzie­le­nia zamówienia w try­bie zapy­ta­nia ofer­towego na zakup usłu­gi cateringowej w ramach w pro­jek­tu „Vouch­er badawczy”.

Wartość sza­cunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 14 000 euro.

 

W dniu 26 listopa­da 2013 r. Zamaw­ia­ją­cy zamierza skierować zapy­tanie ofer­towe do co najm­niej trzech potenc­jal­nych wykon­aw­ców. Wykon­aw­cy zain­tere­sowani otrzy­maniem zapy­ta­nia ofer­towego proszeni są o kon­takt z Panią Ewą Gross (tel. 56 699 54 88 e‑mail ewa.gross@tarr.org.pl) do dnia 26 listopa­da 2013 r., do godz. 14.00

Przed­miotowe zamówie­nie jest współ­fi­nan­sowane ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Roz­wo­ju Region­al­nego w ramach pro­jek­tu Vouch­er badaw­czy i zostanie udzielone w opar­ciu o zasady określone w Wyty­cznych w spraw­ie real­i­zowa­nia zamówień współ­fi­nan­sowanych ze środ­ków EFRR, w sto­sunku do których benefic­jen­ci nie są zobow­iązani do stosowa­nia ustawy Pra­wo zamówień pub­licznych z dnia 4 październi­ka 2012r. (wer­s­ja 7).

Ory­gi­nal­ny doku­ment: Infor­ma­c­ja o zami­arze skierowa­nia zamowienia.

Podpisał: Ewa GrossOpublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: 25. 11. 2013 r.Publikacja dnia: 9 września 2016, 13:29
Dokument oglądany: 6 146 razy