TARR/SAM/1/2010

Toruń: Dostawa nowego (rocznik 2010) samo­chodu osobowego dla Toruńskiej Agencji Roz­wo­ju Region­al­nego S.A.
Numer ogłoszenia: 129942 — 2010; data zamieszczenia: 13.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU — dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłosze­nie doty­czy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWAADRES: Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. , ul. Koperni­ka 4, 87–100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6210421 w. 23, 25.

 • Adres strony inter­ne­towej zamaw­ia­jącego: www.tarr.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spół­ka hand­lowa z udzi­ałem pod­miotów publicznych.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówie­niu przez zamaw­ia­jącego: Dostawa nowego (rocznik 2010) samo­chodu osobowego dla Toruńskiej Agencji Roz­wo­ju Region­al­nego S.A..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określe­nie przed­mio­tu oraz wielkoś­ci lub zakre­su zamówienia: Dostawa jed­nego fab­rycznie nowego samo­chodu osobowego z roczni­ka 2010. Wyma­gania doty­czące samo­chodu zostały określone w Szczegółowej Specy­fikacji Technicznej..
II.1.4) Czy przewidu­je się udzie­le­nie zamówień uzu­peł­ni­a­ją­cych: nie.
II.1.5) Wspól­ny Słown­ik Zamówień (CPV): 34.11.00.00–1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złoże­nie ofer­ty częś­ciowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złoże­nie ofer­ty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dni­ach: 30.
SEKCJA III: INFORMACJECHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYMTECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI

 • Czy przewidu­je się udzie­le­nie zal­iczek na poczet wyko­na­nia zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykony­wa­nia określonej dzi­ałal­noś­ci lub czyn­noś­ci, jeżeli przepisy prawa nakłada­ją obow­iązek ich posiadania

Opis sposobu dokony­wa­nia oce­ny speł­ni­a­nia tego warunku

  • Zamaw­ia­ją­cy dokona oce­ny spełnienia warunk­ów na zasadzie spełnia/nie speł­ni­ana pod­staw­ie doku­men­tów złożonych w postępowaniu.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokony­wa­nia oce­ny speł­ni­a­nia tego warunku

  • Zamaw­ia­ją­cy dokona oce­ny spełnienia warunk­ów na zasadzie spełnia/nie speł­ni­ana pod­staw­ie doku­men­tów złożonych w postępowaniu.
 • III.3.3) Potenc­jał techniczny

Opis sposobu dokony­wa­nia oce­ny speł­ni­a­nia tego warunku

  • Zamaw­ia­ją­cy dokona oce­ny spełnienia warunk­ów na zasadzie spełnia/nie speł­ni­ana pod­staw­ie doku­men­tów złożonych w postępowaniu.
 • III.3.4) Oso­by zdolne do wyko­na­nia zamówienia

Opis sposobu dokony­wa­nia oce­ny speł­ni­a­nia tego warunku

  • Zamaw­ia­ją­cy dokona oce­ny spełnienia warunk­ów na zasadzie spełnia/nie speł­ni­ana pod­staw­ie doku­men­tów złożonych w postępowaniu.
 • III.3.5) Sytu­ac­ja eko­nom­icz­na i finansowa

Opis sposobu dokony­wa­nia oce­ny speł­ni­a­nia tego warunku

  • Zamaw­ia­ją­cy dokona oce­ny spełnienia warunk­ów na zasadzie spełnia/nie speł­ni­ana pod­staw­ie doku­men­tów złożonych w postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCYCELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakre­sie wykaza­nia speł­ni­a­nia przez wykon­aw­cę warunk­ów, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświad­czenia o spełnie­niu warunk­ów udzi­ału w postępowa­niu, należy przedłożyć:
  • opła­coną polisę, a w przy­pad­ku jej braku inny doku­ment potwierdza­ją­cy, że wykon­aw­ca jest ubez­piec­zony od odpowiedzial­noś­ci cywilnej w zakre­sie prowad­zonej dzi­ałal­noś­ci związanej z przed­miotem zamówienia
 • III.4.2) W zakre­sie potwierdzenia niepodle­ga­nia wyk­lucze­niu na pod­staw­ie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświad­cze­nie o braku pod­staw do wykluczenia
  • aktu­al­ny odpis z właś­ci­wego rejestru, jeżeli odręb­ne przepisy wyma­ga­ją wpisu do rejestru, w celu wykaza­nia braku pod­staw do wyk­luczenia w opar­ciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wys­taw­iony nie wcześniej niż 6 miesię­cy przed upły­wem ter­minu składa­nia wniosków o dopuszcze­nie do udzi­ału w postępowa­niu o udzie­le­nie zamówienia albo składa­nia ofert, a w sto­sunku do osób fizy­cznych oświad­cze­nie w zakre­sie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Doku­men­ty pod­miotów zagranicznych

Jeżeli wykon­aw­ca ma siedz­ibę lub miejsce zamieszka­nia poza tery­to­ri­um Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej, przedkłada:
III.4.3.1) doku­ment wys­taw­iony w kra­ju, w którym ma siedz­ibę lub miejsce zamieszka­nia potwierdza­ją­cy, że:

  • nie otwarto jego lik­widacji ani nie ogłos­zono upadłoś­ci — wys­taw­iony nie wcześniej niż 6 miesię­cy przed upły­wem ter­minu składa­nia wniosków o dopuszcze­nie do udzi­ału w postępowa­niu o udzie­le­nie zamówienia albo składa­nia ofert
  • nie orzec­zono wobec niego zakazu ubie­ga­nia się o zamówie­nie — wys­taw­iony nie wcześniej niż 6 miesię­cy przed upły­wem ter­minu składa­nia wniosków o dopuszcze­nie do udzi­ału w postępowa­niu o udzie­le­nie zamówienia albo składa­nia ofert

III.5) INFORMACJADOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakre­sie potwierdzenia, że ofer­owane dostawy, usłu­gi lub robo­ty budowlane odpowiada­ją określonym wyma­gan­iom należy przedłożyć:

 • inne doku­men­ty

Specy­fikac­ja Tech­nicz­na potwierdza­ją­ca spełnie­nie wymogów Zamaw­ia­jącego zgod­nie z załącznikiem do SIWZ
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne doku­men­ty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Oświad­cze­nie Wykon­aw­cy wskazu­jące częś­ci zamówienia powier­zone do wyko­na­nia pod­wykon­aw­com — jeśli doty­czy 2. Pełnomoc­nic­tow do pod­pisy­wa­nia doku­men­tów — jeśli dotyczy
III.7) Czy ogranicza się możli­wość ubie­ga­nia się o zamówie­nie pub­liczne tylko dla wykon­aw­ców, u których pon­ad 50 % pra­cown­ików stanow­ią oso­by niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzie­le­nia zamówienia: prze­targ nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kry­te­ria oce­ny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowad­zona będzie aukc­ja elek­tron­icz­na: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewidu­je się istotne zmi­any postanowień zawartej umowy w sto­sunku do treś­ci ofer­ty, na pod­staw­ie której doko­nano wyboru wykon­aw­cy: tak
Dopuszczalne zmi­any postanowień umowy oraz określe­nie warunk­ów zmian
Zgod­nie z treś­cią Art. 144 Zamaw­ia­ją­cy przewidu­je możli­wość doko­na­nia zmi­an postanowień umowy w sto­sunku do treś­ci ofer­ty, na pod­staw­ie której doko­nano wyboru Wykon­aw­cy, w zakre­sie: 1. zmi­any zakre­su przed­mio­tu zamówienia pod warunk­iem, że są korzystne dla Zamaw­ia­jącego lub zaszły okolicznoś­ci, których nie moż­na było przewidzieć w chwili zawar­cia umowy; 2. zmi­any wyna­grodzenia Wykon­aw­cy za wyko­nanie zamówienia w następu­ją­cych przy­pad­kach: a) zmi­any powszech­nie obow­iązu­ją­cych przepisów prawa w zakre­sie mają­cym wpływ na real­iza­cję przed­mio­tu zamówienia, w tym zmi­ana usta­wowej staw­ki podatku od towarów i usług VAT; 3. Zmi­any ter­minu wyko­na­nia zamówienia w następu­ją­cych przy­pad­kach: a) wys­tąpi­enia siły wyższej. Siła wyższa oznacza wydarzenia nieprzewidy­walne i poza kon­trolą Stron niniejszej umowy, wys­tępu­jące po pod­pisa­niu umowy, a powodu­jące niemożli­wość wywiąza­nia się z umowy w jej obec­nym brzmie­niu; b) wys­tąpi­enia w trak­cie real­iza­cji zamówienia zmi­an przepisów prawa Unii Europe­jskiej lub prawa kra­jowego, co wpłynie na real­iza­cję zamówienia i spowodu­je konieczność dos­tosowa­nia opra­cow­a­nia do zmi­an przepisów; 4. Innych uza­sad­nionych przy­czyn pod warunk­iem, że są korzystne dla Zamaw­ia­jącego lub zaszły okolicznoś­ci których nie moż­na było przewidzieć w chwili zawar­cia umowy; W przy­pad­ku wys­tąpi­enia okolicznoś­ci stanow­ią­cych pod­stawę do zmi­an postanowień umowy Wykon­aw­ca zobow­iązany jest do niezwłocznego, poin­for­mowa­nia o tym fak­cie Zamaw­ia­jącego i wys­tąpi­enia z wnioskiem o doko­nanie zmi­an w przed­miotowej umowie. Jeżeli Zamaw­ia­ją­cy uzna, że okolicznoś­ci wskazane przez Wykon­aw­cę jako stanow­iące pod­stawę do zmi­any umowy nie są zasadne, Wykon­aw­ca zobow­iązany jest do real­iza­cji zada­nia zgod­nie z warunk­a­mi zawarty­mi w umowie. Zmi­ana umowy może nastąpić w formie pisem­nej, pod rygorem nieważnoś­ci takiego oświadczenia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony inter­ne­towej, na której jest dostęp­na specy­fikac­ja istot­nych warunk­ów zamówienia: www.bip.tarr.org.pl
Specy­fikację istot­nych warunk­ów zamówienia moż­na uzyskać pod adresem: Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A., Toruń, ul. Włocławska 167, pok. 229.
IV.4.4) Ter­min składa­nia wniosków o dopuszcze­nie do udzi­ału w postępowa­niu lub ofert: 21.05.2010 godz­i­na 13:30, miejsce: Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A., Toruń, ul. Włocławska 167, sekretariat.
IV.4.5) Ter­min związa­nia ofer­tą: okres w dni­ach: 30 (od ostate­cznego ter­minu składa­nia ofert).
IV.4.17) Czy przewidu­je się unieważnie­nie postępowa­nia o udzie­le­nie zamówienia, w przy­pad­ku nieprzyz­na­nia środ­ków pochodzą­cych z budże­tu Unii Europe­jskiej oraz niepodle­ga­ją­cych zwro­towi środ­ków z pomo­cy udzielonej przez państ­wa członkowskie Europe­jskiego Porozu­mienia o Wol­nym Hand­lu (EFTA), które miały być przez­nac­zone na sfi­nan­sowanie całoś­ci lub częś­ci zamówienia: nie

Plik do pobrania:

Uwa­gi:

Plik do pobrania:

Podpisał: Beata KmiećOpublikował:
Dokument z dnia: 13.05.2010, 15:36Publikacja dnia: 8 marca 2016, 12:58
Dokument oglądany: 8 859 razy