Przedmiot zamówienia: zakup i dostarczenie środków czystości

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń (dalej „Zamaw­ia­jący”), infor­muje o zami­arze udzie­le­nia zamówienia w try­bie zapy­ta­nia ofer­towego na zakup i dostar­cze­nie środ­ków czystości:

 • Ręczni­ki ZZ białe a’4000 – 7 kartonów,
 • Ręczni­ki kuchenne papierowe na rolce białe, papi­er niepylą­cy, wytrzy­mały, nada­ją­cy się do wyciera­nia przed­miotów szk­lanych, dłu­gość rol­ki min. 28 cm — 30 rolek, 
 • Papi­er toale­towy biały, min. 65% białoś­ci, 2w, duża rol­ka 19 cm, min. 120 m, opakowanie 12 rolek – 6 worków,
 • Cilit Band kamień i rdza 750 mln – 5 szt.,
 • Cilit do baterii – 4 szt.,
 • Odświeżacz powi­etrza w aero­zolu – 8 szt.,
 • Mydło do rąk w płynie z dozown­ikiem typu Luk­s­ja, Fa, Pal­mo­live 400 ml – 2 szt.,
 • Płyn do WC Domestos 5l – 2 szt.,
 • Płyn do mycia podłóg 5l – 5 szt.,
 • Pron­to spray do kurzu 400 ml brą­zowe – 4 szt.,
 • Mydło w płynie białe 5l – 4 szt.,
 • Płyn do okien – klasy/typu Buzil Profi­glass 10l – 1 szt.,
 • Końcówka/zapas do mop sznurkowy baweł­ni­any dłu­gi – 2 szt.,
 • Zami­at­acz włosie mieszane 40 cm, gwint – 5 szt.,
 • Ścier­ki do podłóg z mikrofi­bry – wym. 50x50 – 20 opakowań.
 • Ścierecz­ki z mikrofi­bry (nada­jące się do sprzą­ta­nia na mokro) – 15 szt.,
 • Szc­zot­ka do czyszczenia toalet, biała, ze sto­jakiem (typu wkład wiszą­cy na sto­jaku), z tworzy­wa sztucznego – 10 szt.,
 • Szc­zot­ka do czyszczenia toalet, z obu­dową ze stali nierdzewnej, wol­nos­to­ją­ca,  — 1 szt.

Wartość sza­cunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro.

Ofer­ta może zostać przesłana e‑mailem na adres jolanta.patrzalek@tarr.org.pl bądź też dostar­c­zona oso­biś­cie do Toruńskiej Agencji Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. w Toruniu, ul. Włocławska 167 do dnia 12.07.2016 r. do godz. 12.00.

Czas real­iza­cji zamówienia 15.07.2016 r.

Kry­teri­um wyboru ofer­ty – cena.

Oso­ba upoważniona do kon­tak­tu – Jolan­ta Patrza­łek tel. 056 699 54 78.

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 27 lutego 2017, 20:55
Dokument oglądany: 2 221 razy