TARR SA/PROMOCJA_WK-P_KONTAKT/WR/2023 — „Promocja gospodarcza Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz organizacja wydarzeń towarzyszących podczas 27. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Kontakt”

TARR S.A. infor­mu­je, że w dniu 25.05.2023 r. udzieliła zamówienia „Pro­moc­ja gospo­dar­cza Wojew­ództ­wa Kujawsko-Pomorskiego oraz orga­ni­za­c­ja wydarzeń towarzyszą­cych pod­czas 27. Między­nar­o­dowego Fes­ti­walu Teatral­nego Kontakt”.

Ogłosze­nie o udzie­le­niu zamówienia TED_2023-OJS110-343042-pl

Podpisał: Beata KmiećOpublikował: Beata Kmieć
Dokument z dnia: 26.09.2023 r.Publikacja dnia: 26 września 2023, 12:15
Dokument oglądany: 164 razy