Zapytanie ofertowe na usługę telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych, internetu mobilnego i tabletu

Przed­miotem zamówienia jest świad­cze­nie przez Wykon­aw­cę na rzecz Zamaw­ia­jącego usług tele­fonii komórkowej wraz z dostawą tele­fonów komórkowych dla Toruńskiej Agencji Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. – w iloś­ci 28 (kart SIM) + kar­ty mobil­nego inter­ne­tu w tech­nologii LTE wraz z mode­ma­mi – w iloś­ci 9 szt. i jed­nego tabletu.

Świad­cze­nie usług oraz dostawa tele­fonów komórkowych będą następowały sukcesy­wnie po cenach podanych przez Wykon­aw­cę w for­mu­la­rzu ofer­towym, w ter­mi­nach zgod­nie z załącznikiem Nr 1 /wykaz i ter­miny aktu­al­nie zawartych umów/.

Więcej infor­ma­cji zna­j­du­je się w pełnym Zapy­ta­niu ofer­towym.

Załączni­ki:

  1. Zapy­tanie ofer­towe.
  2. Wykaz i ter­miny aktu­al­nie zawartych umów.
Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 9 września 2016, 13:29
Dokument oglądany: 4 138 razy