TARR/DRUK/WM/2009

62077–2009 — Toruń: Usługa zaprojektowania, wydrukowania i dostarczenia ulotek i plakatów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU — usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłosze­nie doty­czy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWAADRES: Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. , ul. Koperni­ka 4, 87–100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6210421 w. 23, 25.

  • Adres strony inter­ne­towej zamaw­ia­jącego: www.tarr.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spół­ka hand­lowa z udzi­ałem pod­miotów publicznych.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówie­niu przez zamaw­ia­jącego: Usłu­ga zapro­jek­towa­nia, wydrukowa­nia i dostar­czenia ulotek i plakatów Nr sprawy TARR/DRUK/WM/2009.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określe­nie przed­mio­tu oraz wielkoś­ci lub zakre­su zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia obe­j­mu­je zapro­jek­towanie, wydrukowanie i dostar­cze­nie plakatów i ulotek w ramach pro­jek­tów: Warsz­taty menadżer­skie — nowoczes­na plat­for­ma eduka­cyj­na kadry kierown­iczej MSP i Wyk­wal­i­fikowany pra­cown­ik atutem nowoczes­nej firmy. 2.Szczegółowe wyma­gania związane z real­iza­cją przed­mio­tu zamówienia: 2.1. Plakat — Warsz­taty menadżer­skie — nowoczes­na plat­for­ma eduka­cyj­na kadry kierown­iczej MSP: for­mat: A2; papi­er: kre­dowy; gra­matu­ra: 200g/m2; druk: kolorowy (4+4), jed­nos­tron­ny; ilość: 100 sztuk. 2.2. Plakat — Wyk­wal­i­fikowany pra­cown­ik atutem nowoczes­nej firmy: for­mat: A2; papi­er: kre­dowy; gra­matu­ra: 200g/m2; druk: kolorowy (4+4), jed­nos­tron­ny; ilość: 100 sztuk. 2.3. Ulot­ki — Warsz­taty menadżer­skie — nowoczes­na plat­for­ma eduka­cyj­na kadry kierown­iczej MSP:format: A4 — składany na 3; papi­er: kre­dowy; gra­matu­ra: 135g/m2; druk: kolorowy (4+4), dwus­tron­ny; ilość: 1500 sztuk; 2.4. Ulot­ki — Wyk­wal­i­fikowany pra­cown­ik atutem nowoczes­nej firmy: for­mat: A4; papi­er: kre­dowy; gra­matu­ra: 200g/m2; druk: kolorowy (4+4), dwus­tron­ny; ilość: 1000 sztuk;.

II.1.4) Wspól­ny Słown­ik Zamówień (CPV): 79.82.30.00–9, 79.82.25.00–7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złoże­nie ofer­ty częś­ciowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złoże­nie ofer­ty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewidu­je się udzie­le­nie zamówień uzu­peł­ni­a­ją­cych: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończe­nie: 31.05.2009.

SEKCJA III: INFORMACJECHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYMTECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunk­ów udzi­ału w postępowa­niu oraz opis sposobu dokony­wa­nia oce­ny speł­ni­a­nia tych warunk­ów: 1. O udzie­le­nie zamówienia mogą ubie­gać się Wykon­aw­cy, którzy: 1.1. Posi­ada­ją uprawnienia do wykony­wa­nia określonej dzi­ałal­noś­ci lub czyn­noś­ci, jeżeli ustawy nakłada­ją obow­iązek posi­ada­nia takich uprawnień; 1.2. Posi­ada­ją niezbęd­ną wiedzę i doświad­cze­nie oraz dys­ponu­ją potenc­jałem tech­niczny­mi i osoba­mi zdol­ny­mi do wyko­na­nia zamówienia lub przed­staw­ią pisemne zobow­iązanie innych pod­miotów do udostęp­nienia potenc­jału tech­nicznego i osób zdol­nych do wyko­na­nia zamówienia; 1.3. Zna­j­du­ją się w sytu­acji eko­nom­icznej i finan­sowej zapew­ni­a­jącej wyko­nanie zamówienia; 1.4. Nie podle­ga­ją wyk­lucze­niu z postępowa­nia o udzie­le­nia zamówienia na pod­staw­ie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy. 1.5. Za spełnie­nie warunku określonego w pkt. 1.2. uważa się osi­adanie doświad­czenia w real­iza­cji co najm­niej 3 usług z zakre­su pro­jek­towa­nia i drukowa­nia ulotek i/lub plakatów poświad­c­zone ref­er­enc­ja­mi. 2. W przy­pad­ku złoże­nia ofer­ty przez Wykon­aw­ców wspól­nie ubie­ga­ją­cych się o udzie­le­nie zamówienia w odniesie­niu do wyma­gań postaw­ionych przez Zamaw­ia­jącego: 2.1 Każdy z Wykon­aw­ców odd­ziel­nie musi udoku­men­tować, że nie podle­ga wyk­lucze­niu na pod­staw­ie art. 24 Ustawy; 2.2 W odniesie­niu do warunk­ów wyma­ganych doty­czą­cych potenc­jału zamaw­ia­jącego i eko­nom­icznego, Wykon­aw­cy muszą łącznie speł­ni­ać wyma­gane warun­ki; 2.3 W odniesie­niu do pozostałych warunk­ów wyma­ganych każdy z Wykon­aw­ców musi udoku­men­tować spełnie­nie tych warunk­ów. 3. Spełnie­nie warunk­ów udzi­ału w postępowa­niu określonych w pkt. 1 Zamaw­ia­ją­cy określi na pod­staw­ie anal­izy wyma­ganych doku­men­tów i oświad­czeń wymienionych w dziale V niniejszej specy­fikacji zgod­nie z for­mułą /spełnia — nie spełnia/..
  • Infor­ma­c­ja o oświad­czeni­ach i doku­men­tach, jakie mają dostar­czyć wykon­aw­cy w celu potwierdzenia speł­ni­a­nia warunk­ów udzi­ału w postępowa­niu: 1. W celu potwierdzenia, że Wykon­aw­ca speł­nia warun­ki udzi­ału w postępowa­niu o udzie­le­nie zamówienia Zamaw­ia­ją­cy żąda przed­staw­ienia następu­ją­cych doku­men­tów i oświad­czeń: 1.1. Oświad­cze­nie Wykon­aw­cy o spełnie­niu warunk­ów udzi­ału w postępowa­niu określonych w art. 22 ust.1 Ustawy (Załącznik Nr 2); 1.2. Aktu­al­nego odpisu z właś­ci­wego rejestru albo aktu­al­nego zaświad­czenia o wpisie do ewidencji gospo­dar­czej, jeżeli odręb­ne przepisy wyma­ga­ją wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji dzi­ałal­noś­ci gospo­dar­czej, wys­taw­ionego nie wcześniej niż 6 miesię­cy przed upły­wem ter­minu składa­nia ofert; 1.3 Ref­er­enc­je poświad­cza­jące doświad­cze­nie w real­iza­cji usług z zakre­su pro­jek­towa­nia i drukowa­nia ulotek i/lub plakatów. 1.4. Pełnomoc­nict­wo do pod­pisa­nia ofer­ty, o ile nie wyni­ka ono z przepisów lub innych doku­men­tów załąc­zonych do ofer­ty (np. z odpisu Kra­jowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Dzi­ałal­noś­ci Gospo­dar­czej); 1.5. W przy­pad­ku kiedy Wykon­aw­cy wspól­nie ubie­ga­ją się o udzie­le­nie zamówienia — doku­ment ustanaw­ia­ją­cy pełnomoc­ni­ka do reprezen­towa­nia ich w postępowa­niu o udzie­le­nie zamówienia albo reprezen­towa­nia w postępowa­niu i zawar­cia umowy w spraw­ie zamówienia pub­licznego zgod­nie z zapisa­mi Art. 23 Ustawy; 2. Jeżeli Wykon­aw­ca ma siedz­ibę lub miejsce zamieszka­nia poza tery­to­ri­um Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej, skła­da odpowied­ni doku­ment lub doku­men­ty, wys­taw­ione w kra­ju, w którym ma siedz­ibę lub miejsce zamieszka­nia, potwierdza­jące odpowied­nio, że: 2.1. Nie otwarto jego lik­widacji ani nie ogłos­zono upadłoś­ci; 2.1. Nie orzec­zono wobec niego zakazu ubie­ga­nia się o zamówie­nie; 3. Doku­men­ty i oświad­czenia muszą być złożone w formie ory­gi­nału lub kserokopii poświad­c­zonej za zgod­ność z ory­gi­nałem przez Wykon­aw­cę. Poświad­cze­nie musi być opa­tr­zone adno­tacją /za zgod­ność z oryginałem/ oraz czytel­nym pod­pisem lub pod­pisem nieczytel­nym opa­tr­zonym imi­en­ną pieczęcią..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzie­le­nia zamówienia: prze­targ nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kry­te­ria oce­ny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wyko­rzys­tana będzie aukc­ja elek­tron­icz­na: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony inter­ne­towej, na której dostęp­na jest specy­fikac­ja istot­nych warunk­ów zamówienia: www.tarr.org.pl.
Specy­fikację istot­nych warunk­ów zamówienia moż­na uzyskać pod adresem: Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A., Sekc­ja Inwest­y­cji i Zarządza­nia Nieru­chomoś­ci­a­mi; ul. Włocławska 167; 87–100 Toruń, pocztą lub e‑mail.

IV.3.4) Ter­min składa­nia wniosków o dopuszcze­nie do udzi­ału w postępowa­niu lub ofert: 22.04.2009 godz­i­na 14:00, miejsce: Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego SA, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń, pokój nr 229.

IV.3.5) Ter­min związa­nia ofer­tą: okres w dni­ach: 30 (od ostate­cznego ter­minu składa­nia ofert).

IV.3.13) Infor­ma­c­je dodatkowe, w tym doty­czące finan­sowa­nia projektu/programu ze środ­ków Unii Europe­jskiej: Zamówie­nie finan­sowane będzie ze środ­ków UE w ramach Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego Kap­i­tał Ludz­ki; pod­dzi­ałanie 8.1.1: Wspieranie roz­wo­ju kwal­i­fikacji zawodowych i doradzt­wo dla przedsiębiorstw..


Plik do pobrania:

Numer ogłoszenia: 108796 — 2009; data zamieszczenia: 17.04.2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłosze­nie doty­czy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Infor­ma­c­je o zmieni­anym ogłosze­niu: 62077 — 2009 data 14.04.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWAADRES: Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A., ul. Koperni­ka 4, 87–100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6210421 w. 23, 25.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym zna­j­du­je się zmieni­any tekst: II.1.3).
  • W ogłosze­niu jest: 2.1. Plakat — Warsz­taty menadżer­skie — nowoczes­na plat­for­ma eduka­cyj­na kadry kierown­iczej MSP: for­mat: A2; papi­er: kre­dowy; gra­matu­ra: 200g/m2; druk: kolorowy (4+4), jed­nos­tron­ny; ilość: 100 sztuk. 2.2. Plakat — Wyk­wal­i­fikowany pra­cown­ik atutem nowoczes­nej firmy: for­mat: A2; papi­er: kre­dowy; gra­matu­ra: 200g/m2; druk: kolorowy (4+4), jed­nos­tron­ny; ilość: 100 sztuk..
  • W ogłosze­niu powin­no być: 2.1. Plakat — Warsz­taty menadżer­skie — nowoczes­na plat­for­ma eduka­cyj­na kadry kierown­iczej MSP: for­mat: A2; papi­er: kre­dowy; gra­matu­ra: 200g/m2; druk: kolorowy (4+0), jed­nos­tron­ny; ilość: 100 sztuk. 2.2. Plakat — Wyk­wal­i­fikowany pra­cown­ik atutem nowoczes­nej firmy: for­mat: A2; papi­er: kre­dowy; gra­matu­ra: 200g/m2; druk: kolorowy (4+0), jed­nos­tron­ny; ilość: 100 sztuk..
  • Miejsce, w którym zna­j­du­je się zmieni­any tekst: IV.3.4.
  • W ogłosze­niu jest: 22.04.2009 godz­i­na 14:00, miejsce: Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego SA, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń, pokój nr 229..
  • W ogłosze­niu powin­no być: 24.04.2009 godz­i­na 14:00, miejsce: Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego SA, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń, pokój nr 229..

Pli­ki do pobrania:

Uwa­gi:

Infor­mu­je­my o zakończe­niu prze­tar­gu “Usłu­ga zapro­jek­towa­nia, wydrukowa­nia i dostar­czenia ulotek i plakatów”, Nr sprawy TARR/DRUK/WM/2009. Data zakończenia postępowa­nia: 6.05.2009 r.

Plik do pobrania:

 

 

 

Podpisał: Beata KmiećOpublikował:
Dokument z dnia: 19.05.2009, 09:55Publikacja dnia: 8 marca 2016, 12:58
Dokument oglądany: 6 598 razy