Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

W Toruńskiej Agencji Roz­wo­ju Region­al­nego S. A. przyj­mowanie i załatwian­ie spraw odby­wa się zgod­nie z postanowieni­a­mi Instrukcji Kance­laryjnej. Obow­iązu­je dzi­en­nikowy sys­tem kance­laryjny opar­ty na dzi­en­nikach kore­spon­den­cyjnych pism przy­chodzą­cych i dzi­en­nikach kore­spon­den­cyjnych pism wychodzących.

Dzi­en­nik kore­spon­den­cyjny pism przy­chodzą­cych prowadzi Sekre­tari­at zna­j­du­ją­cy się w siedz­i­bie spół­ki, tj.: przy ul. Włocławskiej 167.  Dzi­en­ni­ki pism wychodzą­cych prowadzi sekre­tari­at oraz poszczególne komór­ki orga­ni­za­cyjne dla potrzeb włas­nej korespondencji.

Klauzu­la infor­ma­cyj­na RODO dla klien­tów będą­cych osoba­mi fizycznymi:

Zgod­nie z art. 13 ogól­nego roz­porządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwiet­nia 2016 r., dalej „RODO”, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. infor­mu­je, iż:

  1. Admin­is­tra­torem Pani/Pana danych osobowych jest Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń, KRS 0000066071, NIP 9560015177, REGON 870300040.
  2. Infor­ma­c­je doty­czące przetwarza­nia danych osobowych moż­na uzyskać pod numerem tele­fonu 56 699 55 00 lub wysyła­jąc zapy­tanie drogą mailową na adres: sekretariat@tarr.org.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w niniejszym wydarze­niu w opar­ciu o 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w ramach prawnie uspraw­iedli­wionego intere­su admin­is­tra­to­ra jakim jest załatwie­nie Pani/Pana sprawy oraz w celach archi­wiz­a­cyjnych i statystycznych.
  4. Odbior­ca­mi Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie pod­mio­ty uprawnione do uzyska­nia danych osobowych na pod­staw­ie przepisów prawa, a także pod­mio­ty świad­czące na rzecz admin­is­tra­to­ra usłu­gi niezbędne do praw­idłowego załatwienia Pani/Pan sprawy, np. usłu­gi IT, dorad­cze, kuri­er­skie, pocz­towe, tj. pod­mio­ty, które w imie­niu admin­is­tra­to­ra przetwarza­ją dane osobowe na pod­staw­ie zawartej z admin­is­tra­torem umowy powierzenia przetwarza­nia danych.
  5. Posi­a­da Pani/Pan pra­wo do żąda­nia w każdym cza­sie dostępu do danych osobowych, ich spros­towa­nia, usunię­cia lub ograniczenia przetwarza­nia, oraz pra­wo do wniesienia sprze­ci­wu wobec przetwarza­nia danych i pra­wo do przenoszenia danych osobowych. Z uprawnień moż­na sko­rzys­tać kon­tak­tu­jąc się z admin­is­tra­torem pisem­nie lub drogą elek­tron­iczną (e‑mail), a jeśli dane zostały przekazane tele­fon­icznie, również tą drogą.
  6. Ma Pani/Pan pra­wo wniesienia skar­gi do Preze­sa Urzę­du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych doty­czą­cych Pani/Pana narusza przepisy RODO.
  7. Pani/Pana dane przekazane drogą elek­tron­iczną będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w cza­sie załatwia­nia Pani/Pana sprawy i po jej załatwie­niu nie dłużej niż 1 rok, a jeśli wydłuże­nie tego okre­su będzie niezbędne do obrony przed roszczeni­a­mi kierowany­mi wobec admin­is­tra­to­ra, przed organa­mi ści­ga­nia, organa­mi orzeka­ją­cy­mi, w tym sąda­mi powszech­ny­mi, sąda­mi admin­is­tra­cyjny­mi, Sądem Najwyższym, w postępowa­ni­ach admin­is­tra­cyjnych, w tym podatkowych – przez okres niezbęd­ny do real­iza­cji obow­iązków i uprawnień admin­is­tra­to­ra w tym zakresie.
Podpisał: Bronisław DerendarzOpublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: 26 czerwca 2012 r.Publikacja dnia: 1 czerwca 2018, 10:26
Dokument oglądany: 14 229 razy