Wykonanie prac elektrycznych wraz z dostawa i montażem urządzenia klimatyzacji pomieszczenia biurowego w bud. A przy ul. Włocławskiej

Lista załączników:
1. Zapy­tanie
2. Przed­mi­ar

 

W wyniku przeprowad­zonego postępowa­nia oraz oce­ny ofert doko­nano wyboru Wykon­aw­cy w przed­miotowym postępowa­niu: ELRAD – Sła­womir Hank i Wspól­ni­cy S.C., z siedz­ibą w Toruniu przy ul. Okól­na 7a. Została pod­pisana umowa z Wykon­aw­cą na przed­miotowy zakres prac.

Podpisał: Opublikował:
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 26 lutego 2018, 13:12
Dokument oglądany: 2 257 razy