Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia na jednorazową usługę kurierską dedykowaną.

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Koperni­ka 4, 87–100 Toruń (dalej „Zamaw­ia­jący”), infor­muje o zami­arze udzie­le­nia zamówienia w try­bie zapy­ta­nia ofer­towego na jed­no­ra­zową  usługę kuri­er­ską dedykowaną.

Wartość sza­cunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 14 000 euro.

Opis przed­miotu zamówienia:

1/Odbiór i dostar­cze­nie przesył­ki kuri­er­skiej dedykowanej  —  30.07.2014 r.

2/ Miejsce odbioru przesył­ki — Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. 87–100 Toruń ul. Włocławska 167 pok. 244.

3/ Miejsce dostar­czenia – Pol­s­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego, Pańs­ka 81/83, 00–834 Warsza­wa – sekretariat

4/ Waga przesył­ki – do 1 kg

 

Ofer­ty  prosimy składać do dnia 24.07.2014 r. do godz. 10.00.

Ofer­ty moż­na składać oso­biś­cie w sekre­taria­cie Spół­ki przy ul. Włocławskiej 167, lub @ na adres urbanska@tarr.or.pl.

Kry­teri­um wyboru ofer­ty – cena 100%.

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 9 września 2016, 13:29
Dokument oglądany: 7 123 razy