TARRSA/EE/1/2020 — Przetarg nieograniczony pn. “Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (sprzedaż i usługa dystrybucji)”

Dnia 14.07.2020 r.

Ogłosze­nie o zamówie­niu nr 560141

SIWZ_­TARRSA_en­er­gia_2021-2022

Załącznik nr 1 do SIWZ — For­mu­la­rz Oferty

Załącznik nr 1a do SIWZ — For­mu­la­rz Ofer­ty — Zestaw­ie­nie Cenowe

Załącznik nr 2 do SIWZ — Oświad­cze­nie wstęp­ne o spełnie­niu warunk­ów udzi­ału w postępowaniu

Załącznik nr 3 do SIWZ — Oświad­cze­nie wstęp­ne o braku pod­staw wykluczenia

Załącznik nr 4 do SIWZ — Zobow­iązanie pod­mio­tu trzeciego

Załącznik nr 5 do SIWZ — Oświad­cze­nie doty­czące grupy kapitałowej

Załącznik Nr 6 do SIWZ — Istotne postanowienia umowy

Dnia 20.07.2020 r.

Zmi­ana treś­ci siwz

Dnia 23.07.2020 r.

Infor­ma­c­ja z otwar­cia ofert_23.07.2020

Dnia 24.07.2020 r.

Infor­ma­c­ja o wyborze najko­rzyst­niejszej oferty

Historia wersji:

Podpisał: Beata KmiećOpublikował: Beata Kmieć
Dokument z dnia: 24.07.2020Publikacja dnia: 17 lutego 2021, 12:52
Dokument oglądany: 1 730 razy