TARR/CC/POIG_5.3/2011

Przetarg nieograniczony — „Kompleksowa dostawa, instalacja, wdrożenie, utrzymanie, migracja i rozbudowę środowiska Cloud Computing”

Pli­ki do pobrania:

Załączni­ki udostęp­ni­ane są poprzez ser­w­er FTP. Aby uzyskać dostęp do kon­ta FTP, prosimy wypełnić for­mu­la­rz na stron­ie www.tarr.org.pl/dokumentacja. Po wpisa­niu odpowied­nich danych, otrzy­ma­ją Państ­wo wiado­mość e‑mail z dany­mi dostępowymi.

W razie prob­lemów z dostępem do doku­men­tacji prosimy o kon­takt pod adresem przetargi@tarr.org.pl lub pod nrem tel.: (56) 657–72-91.


Załączni­ki:


Podpisał: Beata KmiećOpublikował:
Dokument z dnia: 22 czerwca 2011Publikacja dnia: 8 marca 2016, 12:58
Dokument oglądany: 28 462 razy