Przedmiot zamówienia: materiały biurowe i papiernicze

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń (dalej „Zamaw­ia­jący”), infor­muje o zami­arze udzie­le­nia zamówienia w try­bie zapy­ta­nia ofer­towego na zakup i dostar­cze­nie mate­ri­ałów biurowych i papierniczych:

Zamówie­nie 1

 • Zakład­ki indek­su­jące POST-IT do archi­wiz­a­cji proste (4 kolory po 6 zakładek) 20 szt.
 • Okład­ki do bindown­i­cy skóropodob­ne lub błyszczące – zielone 1 op.
 • Okład­ki do bindown­i­cy trans­par­entne – zielone
 • Klej w sztyf­cie 40g 1 op. (pakowane po 12 szt.),
 • Folia lam­i­na­cyj­na A4 100um 1 op.
 • Taś­ma do pakowa­nia trans­par­ent­na 2 szt.
 • Pis­to­let do kle­ju ter­mo­to­pli­wego 1 szt.
 • Klej ter­mo­to­pli­wy 2 op. (pakowane po 12 szt.),
 • Bate­ria DL2025 3V 2 szt.,
 • Bate­ria AA 1 op. (pakowane po 4 szt.),
 • Bate­ria AAA 1 op. (pakowane po 4 szt.),
 • Wkłady zen­it 20 szt.,
 • Etyki­ety samo­przylep­ne 210x297 1 op.,
 • Etyki­ety samo­przylep­ne 105x42,4 1 op.,
 • Pły­ty BD‑R Ver­ba­tim o pojem­noś­ci 25GB pakowanych w dwudziestopię­ciopak, cake – 1 op.,
 • Dłu­gopisy automaty­czne żelowe PILOT G‑2 05 (niebieskie) 3 op.,
 • Foliopis/marker do płyt CD STAEDTLER per­ma­nent Lum­col­or M niebies­ki 12 szt.,
 • Noży­cz­ki tytanowe niek­le­jące 18 cm 1 szt. i 20 cm 1 szt.,
 • Koszul­ki sze­rok­ie na kat­a­lo­gi i cza­sopis­ma otwier­ane z góry 100 szt.,
 • Koszul­ki krys­tal­iczne A4 10 op.,
 • Ofer­tów­ki szty­wne  A4 10 op.,
 • Koszul­ki A4 z boczny­mi index­a­mi, index set, 10–12 kolorów, 110 mic. — 10 op (pakowane po 10 szt.).

Zamówie­nie 2

 • papi­er ksero typu POL­jet 80g A4  – 20 kartonów,
 • pły­ty  BD‑R Ver­ba­tim o pojem­noś­ci 25GB pakowanych w dwudziestopię­ciopak, cake — 8szt. po 25 płyt,
 • etyki­ety uni­w­er­salne do drukarek, samopczylep­ne, LYRECO rozmi­ar etyki­ety 70 x 36, 2400 etyki­et — 1szt. po 100 arkuszy,

Zamówie­nie 3

 • rysik – wkład do ołówków automaty­cznych ENERGIZER PENTEL PL 75 o twar­doś­ci HB – 3 opakowania,
 • papi­er ksero typu POL­jet 80g A4  – 3 kartony,
 • wczepy plas­tikowe do seg­re­ga­to­ra – 50 sztuk,
 • koszul­ki A4 krys­tal­iczne — 200 sztuk,
 • tecz­ki tek­tur­owe lakierowane na gumkę – 30 sztuk,
 • baterie alkan­iczne AAA – 2 op. (pakowane po 4 szt.),
 • baterie alkan­iczne AA – 2 op. (pakowane po 4 szt.),
 • aku­mu­la­tor­ki AAA – 2 op. (pakowane po 4 szt.),
 • taś­ma pakowa żół­ta szer. ok. 40 mm – 5 sztuk,
 • cienkopisy Sta­bi­lo Point 88, fine 0,4 – 1 op. (pakowane 10 szt.),
 • zakreślacze gr. linii 2–5 mm, mix  kolorów – 2 op. (pakowane po 4 szt.),
 • znaczni­ki papierowe samo­przylep­ne post-it 15x50 mm – 30 szt.,
 • tem­perówka do ołówków stan­dar­towych z pojem­nikiem na odpad­ki – 2 szt.,
 • klej w taśmie Donau  — 3 szt.,
 • wkłady do dłu­gopisu zenith, niebies­ki – 1 op. (pakowane po 20 szt.),
 • gum­ki ołówkowe pen­tel – 3 szt.

Wartość sza­cunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro

Ofer­ta może zostać przesłana  e‑mailem na adres jolanta.patrzalek@tarr.org.pl bądź też dostar­c­zona oso­biś­cie do Toruńskiej Agencji Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. w Toruniu, ul. Włocławska 167 do dnia 08.08.2016 r. do godz. 12.00.

Czas real­iza­cji zamówienia 12.08.2016 r.

Kry­teri­um wyboru ofer­ty – cena

Oso­ba upoważniona do kon­tak­tu – Jolan­ta Patrza­łek tel. 056 699 54 78.

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 27 lutego 2017, 20:55
Dokument oglądany: 4 151 razy