Przedmiot zamówienia: zakup i dostarczenie artykułów biurowych i aparatów telefonicznych

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń (dalej „Zamaw­ia­jący”), infor­muje o zami­arze udzie­le­nia zamówienia w try­bie zapy­ta­nia ofer­towego na zakup i dostar­cze­nie artykułów biurowych i aparatów telefonicznych:

 

Zapy­tanie Nr 1 

1/ Tele­fon GIGASET A415 Duo Czarno-biały – 2 szt.

 

Zapy­tanie Nr 2

1/ Pły­ta CD‑R Ver­ba­tim– 200 szt.

2/ Papi­er ksero A4 Pol­jet 80 g — 10 ryz

3/ Kar­ta pamię­ci mikro SD 16 GB – 1 szt.

 

Zapy­tanie Nr 3

1/ Folia do lam­i­nar­ki A4 60 mic – 2 opakowania

2/ Dłu­gopis Jet­stream UNI SXN 101 – 30 szt. – wkład niebieski

3/ Taś­ma pakowa brą­zowa – 12 rolek

4/ Wkład niebies­ki do dłu­gopisu TAURUS TDA-02 0.5 – 5 szt.

5/ Dłu­gopis żelowy wkład fio­le­towy – 3 szt.

6/ Zszywacz typu leitz zszy­wa 30 kartek – 1 szt.

7/ Zeszyt A5 – 30 kartkowy w kratkę – 3 szt.

8/ Zeszyt A5 – 60 kartkowy w kratkę – 3 szt.

9/ Koszul­ki groszkowe rozsz­erzane dno i boki na kat­a­lo­gi bez klapek otwier­ane z góry – 50 szt.

10/ Gum­ki recep­tur­ki – 100 szt.

11/ Koszul­ki krys­tal­iczne – 3 opakowania

12/ Zakresąl­cze  — zestaw 7 kolorów – 2 opakowania

13/ Cienkopisy kolorowe – 7 kolorów – 3 opakowania

14/ Ostrzyn­ka ze zbiornikiem na odpady – 2 szt.

15/ Rozszywacz – 2 szt.

16/ Przekład­ki kartonowe 1/3 A4 z per­foracją – 8 opakowań /różne kolory/

 

Wartość sza­cunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro.

Ofer­ta może zostać przesłana  e‑mailem na adres katarzyna.urbanska@tarr.org.pl bądź też dostar­c­zona oso­biś­cie do Toruńskiej Agencji Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. w Toruniu, ul. Włocławska 167 do dnia 28.02.2018 r. do godz. 10.00.

Czas real­iza­cji zamówienia 02.03.2018 r.

Kry­teri­um wyboru ofer­ty – cena.

Oso­ba upoważniona do kon­tak­tu – Katarzy­na Urbańs­ka tel. 056 699 54 78.

 

INFORMACJAWYBORZE DOSTAWCY ART. BIUROWYCH

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń infor­mu­je, iż w wyniku wery­fikacji otrzy­manych ofert na zakup i dostawę art. biurowych za najko­rzyst­niejszą została uznana ofer­ta firmy Part­ner XXI Kleks Sp. jawna.

 

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 17 grudnia 2018, 22:15
Dokument oglądany: 2 743 razy