Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia na zakup usługi wynajmu Sali na spotkanie informacyjne wraz z przerwa kawową w ramach projektu „Voucher badawczy”

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Koperni­ka 4, 87–100 Toruń (dalej „Zamaw­ia­ją­cy”), infor­mu­je o zami­arze udzie­le­nia zamówienia w try­bie zapy­ta­nia ofer­towego na zakup usłu­gi wyna­j­mu sali wraz z wyposaże­niem tech­nicznym oraz obsługą cateringową na  spotka­nia infor­ma­cyjne w ramach w pro­jek­tu „Vouch­er badawczy”.

Wartość sza­cunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 14 000 euro.

Zamaw­ia­ją­cy przewidu­je możli­wość składa­nia ofert częś­ciowych na poszczególne częś­ci niniejszej infor­ma­cji dot. poszczegól­nych powiatów pkt. 5.

Opis przed­mio­tu zamówienia:

1)      Ilość osób: od 10 do 20 osób.

2)      Wyposaże­nie tech­niczne umożli­wia­jące przeprowadze­nie spotka­nia: ekran,  rzutnik.

3)      Usłu­ga obe­j­mu­je również poczęs­tunek: kawa, herba­ta, woda, ciast­ka + zastawa.

4)      Czas trwa­nia spotka­nia: 10:00 do 13:00.

5)      Miejsce i ter­min spotkań.:

1. pow. lip­nows­ki – 13.11.2013 r.

2. pow. radziejows­ki – 14.11.2013 r.

3. pow. toruńs­ki – 19.11.2013 r.

4. pow. włocławs­ki – 21.11.2013 r.

5. pow. alek­sandrows­ki – 25.11.2013 r.

6. pow. gol­ub­sko-dobrzyńs­ki – 27.11.2013 r.

7. M. Włocławek – 05.12.2013 r.

 

W dniu 5 listopa­da 2013r. Zamaw­ia­ją­cy zamierza skierować zapy­tanie ofer­towe do co najm­niej trzech potenc­jal­nych wykon­aw­ców. Wykon­aw­cy zain­tere­sowani otrzy­maniem zapy­ta­nia ofer­towego proszeni są o kon­takt z Panią Ewą Gross (tel. 56 699 54 88 e‑mail ewa.gross@tarr.org.pl) do dnia 5 listopa­da 2013 r., do godz. 16.00

Przed­miotowe zamówie­nie jest współ­fi­nan­sowane ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Roz­wo­ju Region­al­nego w ramach pro­jek­tu Vouch­er badaw­czy i zostanie udzielone w opar­ciu o zasady określone w Wyty­cznych w spraw­ie real­i­zowa­nia zamówień współ­fi­nan­sowanych ze środ­ków EFRR, w sto­sunku do których benefic­jen­ci nie są zobow­iązani do stosowa­nia ustawy Pra­wo zamówień pub­licznych z dnia 4 październi­ka 2012r. (wer­s­ja 7).

 

Ory­gi­nal­ny doku­ment: Infor­ma­c­ja o zami­arze skierowa­nia zamowienia.

 

Podpisał: Ewa GrossOpublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: 4 listopada 2013 r.Publikacja dnia: 9 września 2016, 13:29
Dokument oglądany: 10 020 razy