Zapytanie ofertowe na realizację usługi wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości należących do TARR S.A.

Załączni­ki:

 

INFORMACJAWYBORZE DOSTAWCYWYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH NA POTRZEBY TARR S.A.”

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń infor­muje, iż w wyniku wery­fikacji otrzy­manych ofert na „Wywóz odpadów komu­nal­nych na potrze­by TARR S.A.” za najko­rzyst­niejszą została uznana ofer­ta firmy Miejskie Przed­siębiorstwo Oczyszcza­nia Sp. z o.o. w Toruniu.

Załącznik:

Podpisał: Opublikował:
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 26 lutego 2018, 13:12
Dokument oglądany: 2 660 razy