Przedmiot zamówienia: zakup i dostarczenie środków czystości

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń (dalej „Zamaw­ia­jący”), infor­muje o zami­arze udzie­le­nia zamówienia w try­bie zapy­ta­nia ofer­towego na zakup i dostar­cze­nie środ­ków czystości:

 • Ręczni­ki ZZ białe a’4000 – 15 kartonów,
 • Cilit Bang kamień i rdza 750 mln – 3 szt.,
 • Cilit do baterii – 4 szt.
 • Płyn do WC Tytan 5l – 5 szt.,
 • Płyn do mycia podłóg 5l – 5 szt.,
 • Odświeżacz powi­etrza w aero­zolu – 10 szt.,
 • Ręczni­ki kuchenne – 18 rolek
 • Papi­er toale­towy typu Jum­bo biały– 10 worków
 • Płyn do mycia naczyń 5 l – 2 szt.
 • Van­ish w are­o­zolu do dywanów – 5 szt.
 • Pron­to 250 ml – 8 szt.
 • Mleczko do czyszczenia typu CIF 500 ml – 5 szt.
 • Płyn do mycia naczyń PUR z bal­samem 900 ml – 5 szt.
 • Rękaw­icz­ki gumowe „L” – 5 par
 • Ścierecz­ki z mikrofi­bry – 20 szt.
 • Ścier­ki do podłóg 50 x 58 /pomarańczowe/ — 20 szt.

Wartość sza­cunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro

Ofer­ta może zostać przesłana  e‑mailem na adres katarzyna.urbanska@tarr.org.pl bądź też dostar­c­zona oso­biś­cie do Toruńskiej Agencji Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. w Toruniu, ul. Włocławska 167 do dnia 26.09.2017 r. do godz. 10.00.

Czas real­iza­cji zamówienia 27.09.2017r.

Kry­teri­um wyboru ofer­ty – cena

Oso­ba upoważniona do kon­tak­tu – Katarzy­na Urbańs­ka tel. 056 699 54 78.

Załączni­ki:
Zapy­tanie o cenę

INFORMACJAWYBORZE DOSTAWCY ŚRODKÓW CZYSTOŚCI

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń infor­muje, iż w wyniku wery­fikacji otrzy­manych ofert na zakup i dostawę środ­ków czys­toś­ci za najko­rzyst­niejszą została uznana ofer­ta firmy LOGOS S.C. K. Rutec­ki, P. Syczyło.

Załącznik:

Infor­ma­c­ja o wyborze

 

 

Podpisał: Opublikował:
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 26 lutego 2018, 13:12
Dokument oglądany: 4 465 razy