Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia na zakup usług kurierskich

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń (dalej „Zamaw­ia­jący”), infor­muje o zami­arze udzie­le­nia zamówienia w try­bie zapy­ta­nia ofer­towego na zakup usług kurierskich.

Zapy­tanie doty­czy real­iza­cji usług kuri­er­s­kich w zakre­sie przesyłek o wadze do 5 kg na tere­nie kra­ju. Przesył­ki powin­ny być odbier­ane i dostar­czane spod wskazanego adresu:

  •  Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A., 87–100 Toruń, ul. Włocławska 167

w dni­ach roboczych, o określonej godzinie umówionej każ­do­ra­zowo z nadaw­cą, w godz­i­nach pomiędzy 08:00 a 16:00, w dni­ach od poniedzi­ałku do piątku. Ofer­ta powin­na przewidy­wać ubez­piecze­nie każdej przesył­ki od uszkodzenia lub utraty w transporcie.

W cenie prosimy uwzględ­nić podzi­ał wag­owy przesyłek, jak również czas dostarczenia.

For­ma współpra­cy – umowa zawarta na okres od 01.04.2016 r. do dnia 30.04.2017 r.

Przewidy­wana ilość przesyłek – 10 szt. w skali miesiąca.

Kry­teri­um wyboru – cena net­to oferty.

Wartość sza­cunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro.

Prosimy o przesłanie lub dostar­cze­nie ofer­ty cenowej do dnia 09.03.2016 r. do godz. 9.00.

Ofer­ta może zostać przesłana e‑mailem na adres jolanta.patrzalek@tarr.org.pl bądź też dostar­c­zona oso­biś­cie do Toruńskiej Agencji Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. w Toruniu, ul. Włocławska 167.

Oso­ba upoważniona do kon­tak­tu – Jolan­ta Patrza­łek tel. 056 699 54 78.

 

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 27 lutego 2017, 20:55
Dokument oglądany: 2 928 razy