Ogłoszenie o Konkursie na wybór partnera do obsługi usług rozwojowych dla MŚP

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń, niniejszym ogłasza Konkurs na wybór Part­nerów w celu przy­go­towa­nia i wspól­nej real­iza­cji pro­jektu real­i­zowanego w ramach Osi pri­o­ry­te­towej: 8. Akty­wni na rynku pra­cy Dzi­ałanie: 8.5 Rozwój pra­cown­ików i przed­siębiorstw MŚP w region­ie Pod­dzi­ałanie: 8.5.1 Wspar­cie dostępu do usług roz­wo­jowych Region­al­nego Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego Wojew­ództ­wa Kujawsko-Pomorskiego 2014–2020.

Konkurs prowad­zony będzie na zasadach określonych w Reg­u­laminie Konkur­su.

Załączni­ki:

  1.  Reg­u­lamin Konkursu
  2.  Załącznik nr 1 — For­mu­larz oferty
  3.  Załącznik nr 2 — Oświad­cze­nie o niezaleganiu
  4.  Załącznik nr 3 — Deklarac­ja współpracy
  5.  Załącznik nr 4 — Oświad­cze­nie o posi­adanym doświadczeniu

 

INFORMACJAWYBORZE PARTNERA

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. infor­mu­je, iż na pod­staw­ie § 2 pkt. 4 i 5  oraz  § 5 pkt. 6 oraz 8 Reg­u­laminu Konkur­su na wybór part­nerów w celu przy­go­towa­nia i wspól­nej real­iza­cji pro­jek­tu real­i­zowanego w ramach Oś pri­o­ry­te­towa 8: Akty­wni na rynku pra­cy, Dzi­ałanie 8.5 Rozwój pra­cown­ików i przed­siębiorstw MŚP w region­ie, Pod­dzi­ałanie  8.5.1 Wspar­cie dostępu do usług roz­wo­jowych Region­al­nego Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego Wojew­ództ­wa Kujawsko-Pomorskiego 2014–2020, w dniu 26.08.2016 r.  doko­nano wyboru:

1) dla obszaru grudz­iądzkiego tj. obe­j­mu­jącego pow. brod­nic­ki, chełmińs­ki, gol­ub­sko-dobrzyńs­ki, grudz­iądz­ki, ryp­ińs­ki, wąbrzes­ki oraz M. Grudziądz:

Izbę Prze­mysłowo-Hand­lową w Toruniu, ul. Skłodowskiej-Curie 41, 87–100 Toruń

2) dla obszaru inowrocławsko-tuchol­skiego tj. obe­j­mu­jącego pow. inowrocławs­ki, mogileńs­ki, nakiel­s­ki, żnińs­ki, sępoleńs­ki, świec­ki oraz tucholski:

Kujawsko-Pomors­ki Ośrodek Doradzt­wa Rol­niczego w Minikowie

3) dla obszaru włocławskiego tj. obe­j­mu­jącego pow. alek­sandrows­ki, lip­nows­ki, radziejows­ki, włocławs­ki oraz M. Włocławek:

Kujawsko-Pomors­ki Fun­dusz Poży­czkowy w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń

4) dla obszaru byd­goskiego tj. obe­j­mu­jącego powiat byd­gos­ki oraz M. Bydgoszcz:

Pol­skie Towarzyst­wo Eko­nom­iczne Odd­zi­ał w Byd­goszczy, ul. Dłu­ga 34, 85–034 Bydgoszcz

jako Part­nerów w celu przy­go­towa­nia i wspól­nej real­iza­cji pro­jek­tu real­i­zowanego w ramach Pod­dzi­ałanie  8.5.1 Wspar­cie dostępu do usług roz­wo­jowych w ramach Region­al­nego Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego Wojew­ództ­wa Kujawsko-Pomorskiego 2014–2020.

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 27 lutego 2017, 20:55
Dokument oglądany: 4 206 razy