TARRSA/SZKOLENIA_INFO/1/2019 — Przetarg nieograniczony pn. „Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleń komputerowych wraz z doradztwem w ramach projektu pn. „CERTYFIKOWANE SZKOLENIA KOMPUTEROWE dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego”

Zamaw­ia­ją­cy infor­mu­je, że wszczął postępowanie w try­bie prze­tar­gu nieogranic­zonego pn. „Kom­plek­sowa orga­ni­za­c­ja i przeprowadze­nie szkoleń kom­put­erowych wraz z doradztwem w ramach pro­jek­tu pn. „CERTYFIKOWANE SZKOLENIA KOMPUTEROWE dla osób dorosłych z wojew­ództ­wa kujawsko-pomorskiego”.

Postępowanie prowad­zone jest za pośred­nictwem por­talu platformazakupowa.pl

Doku­men­ty i infor­ma­c­je doty­czące postępowa­nia dostęp­ne są na stron­ie https://platformazakupowa.pl/pn/tarr/proceedings   , w zakład­ce dedykowanej przed­miotowe­mu postępowaniu.

 

Podpisał: Beata KmiećOpublikował: Beata Kmieć
Dokument z dnia: 30.05.2019Publikacja dnia: 16 lipca 2019, 13:53
Dokument oglądany: 1 739 razy