TARRSA/PROMOCJA_WK-P_KONTAKT/WR/2024 — Promocja gospodarcza Województwa Kujawsko-Pomorskiego i połączeń lotniczych z i do Portu Lotniczego w Bydgoszczy oraz organizacja wydarzeń towarzyszących podczas 28. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego KONTAKT

Dnia 12.03.2024 r.

TARR S.A. infor­mu­je, iż wszczę­to postępowanie o udzie­le­nie zamówienia w try­bie wol­nej ręki pn. Pro­moc­ja gospo­dar­cza Wojew­ództ­wa Kujawsko-Pom. i połączeń lot­niczych z i do Por­tu Lot­niczego w B‑szczy oraz
orga­ni­za­c­ja wydarzeń towarzyszą­cych pod­czas 28. Między­nar. Fes­ti­walu Teatral­nego Kontakt.

Ogłosze­nie o zami­arze zawar­cia umowy:

Ogłosze­nie o zami­arze zawar­cia umowy

Podpisał: Beata KmiećOpublikował: Beata Kmieć
Dokument z dnia: 12.03.2024Publikacja dnia: 12 marca 2024, 14:15
Dokument oglądany: 61 razy