Przedmiot zamówienia: zakup i dostarczenie tonerów

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń (dalej „Zamaw­ia­jący”), infor­muje o zami­arze udzie­le­nia zamówienia w try­bie zapy­ta­nia ofer­towego na zakup i dostar­cze­nie tonerów:

 

Nazwa urządze­nie

 

Oryginał/Zamiennik Kolor Ilość w szt.
Canon 8340Cdn Ory­gi­nał Czarny 1
Canon 8380cdw Ory­gi­nał Czarny 2
Canon 8380 cdw Ory­gi­nał Niebies­ki 1
Canon 8380 cdw Ory­gi­nał Czer­wony 1
Lex­mark x792de Ory­gi­nał Czarny 1
HP 1020 Zami­en­nik Czarny 1

 

W przy­pad­ku wyce­ny zami­en­ników prosimy o podanie wyda­jnoś­ci tonera.

Wartość sza­cunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro

Ofer­ta może zostać przesłana  e‑mailem na adres katarzyna.urbanska@tarr.org.pl bądź też dostar­c­zona oso­biś­cie do Toruńskiej Agencji Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. w Toruniu,
ul. Włocławska 167 do dnia 19.09.2018 r. do godz. 10.00.

Czas real­iza­cji zamówienia 24.09.2018r.

Kry­teri­um wyboru ofer­ty – cena

Oso­ba upoważniona do kon­tak­tu – Katarzy­na Urbańs­ka tel. 056 699 54 78.

 

 

INFORMACJAWYBORZE DOSTAWCY TONERÓW

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń infor­muje, iż w wyniku wery­fikacji otrzy­manych ofert na zakup i dostawę ton­erów za najko­rzyst­niejszą została uznana ofer­ta firmy Pryz­mat, z siedz­ibą w Toruniu.

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 17 grudnia 2018, 22:15
Dokument oglądany: 2 286 razy