Zapytanie ofertowe na Przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej wyników projektu ”Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim”

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. zaprasza do złoże­nia ofer­ty w try­bie zapy­ta­nia ofer­towego na Przeprowadzenia ewalu­acji zewnętrznej wyników pro­jek­tu ”Wspieranie pow­iązań koop­er­a­cyjnych przed­siębiorstw w wojew­ództwie kujawsko-pomorskim”, dalej zwanym Pro­jek­tem, real­i­zowanego w ramach Region­al­nego Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego Wojew­ództ­wa Kujawsko-Pomorskiego — Dzi­ałanie 5.1 „Rozwój insty­tucji otoczenia biz­ne­su” — finan­sowanego ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Roz­wo­ju Region­al­nego oraz środ­ków budże­tu Państ­wa w ramach umowy WP-II‑P.433.5.3.2014.

Głównym celem bada­nia jest uzyskanie pogłębionej wiedzy na tem­at efek­tów zre­al­i­zowanego Pro­jek­tu oraz oce­na wpły­wu pro­jek­tu na konkuren­cyjność pod­miotów korzys­ta­ją­cych z bezpośred­niego wsparcia.

Badanie ma również ocenić skuteczność zas­tosowanych rozwiązań w zakre­sie sty­mu­lowa­nia  współpra­cy przed­siębiorstw, insty­tucji otoczenia biz­ne­su, jed­nos­tek samorzą­du tery­to­ri­al­nego oraz orga­ni­za­cji badawczych/jednostek naukowych w ramach pow­iązań koop­er­a­cyjnych oraz klastrów.

Cele szczegółowe:

  • Oce­na korzyś­ci uzyskanych przez członków pow­iązań kooperacyjnych/klastrów.
  • Oce­na stop­nia adek­wat­noś­ci zas­tosowanych narzędzi w sto­sunku do potrzeb i oczeki­wań członków pow­iązań kooperacyjnych/klastrów.
  • Oce­na wpły­wu instru­men­tów zas­tosowanych w pro­jek­cie na wzrost iloś­ci i jakoś­ci utwor­zonych i ist­nieją­cych pow­iązań kooperacyjnych/klastrów w  regionie.

Ofer­tę należy złożyć w Toruńskiej Agencji Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. przy ul. Włocławskiej 167, 87–10 Toruń, I piętro, (sekre­tari­at), do dnia 20 październi­ka 2015 r. do godz. 16.00.

Osobą uprawnioną do porozu­miewa­nia się z Wykon­aw­ca­mi jest p. Wan­da Gogul­s­ka (tel.: 56 69 95 491, 665 960 035,
e‑mail: wanda.gogulska@tarr.org.pl).

Szczegółowe infor­ma­c­je zna­j­du­ją się w PEŁNYM ZAPYTANIU OFERTOWYM.

Załączni­ki:

  1. Zapy­tanie ofertowe.
  2. Załącznik nr 1 — For­mu­la­rz oferty.
  3. Załącznik nr 2 — Oświadczenie.
  4. Załącznik nr 3 — Wykaz usług.
  5. Załącznik nr 4 — Wykaz osób.

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 9 września 2016, 13:29
Dokument oglądany: 5 023 razy