Przedmiot zamówienia: zakup i dostarczenie środków czystości

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń (dalej „Zamaw­ia­jący”), infor­muje o zami­arze udzie­le­nia zamówienia w try­bie zapy­ta­nia ofer­towego na zakup i dostar­cze­nie środ­ków czystości:

 • Ręczni­ki ZZ białe a’4000 – 15 kartonów,
 • Cilit Bang kamień i rdza 750 mln – 4 szt.,
 • Cilit do baterii 750 ml – 4 szt.
 • Odświeżacz powi­etrza w aero­zolu 300 ml – 10 szt.,
 • Papi­er toale­towy typu Jum­bo biały– 10 worków
 • Mydło w płynie 5 l. białe – 3 szt.
 • Vanisch spray – 3 szt.
 • Tytan do WC 5 l – 4 szt.
 • Płyn do mycia podłóg 5l. – 3 szt.
 • Wor­ki 120 l – folia wzmoc­niona – 40 rolek /proszę o podanie iloś­ci szt. w rolce/
 • Wor­ki 60 l – folia wzmoc­niona – 60 rolek/proszę o podanie iloś­ci szt. w rolce/
 • Wor­ki 30 l – folia wzmoc­niona – 40 rolek/proszę o podanie iloś­ci szt. w rolce/
 • Płyn do mycia naczyń 5l. – 2 szt.
 • Ścier­ki do podłóg 50 x 58 /pomarańczowe/ - 20 szt. MIKROFIBRA

 

Wartość sza­cunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro.

Ofer­ta może zostać przesłana  e‑mailem na adres katarzyna.urbanska@tarr.org.pl bądź też dostar­c­zona oso­biś­cie do Toruńskiej Agencji Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. w Toruniu,
ul. Włocławska 167 do dnia 26.10.2018 r. do godz. 14.00.

Czas real­iza­cji zamówienia 29–30.10.2018 r.

Kry­teri­um wyboru ofer­ty – cena

Oso­ba upoważniona do kon­tak­tu – Katarzy­na Urbańs­ka tel. 056 699 54 78.

 

INFORMACJAWYBORZE DOSTAWCY ŚRODKÓW CZYSTOŚCI

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń infor­muje, iż w wyniku wery­fikacji otrzy­manych ofert na zakup i dostawę środ­ków czys­toś­ci za najko­rzyst­niejszą została uznana ofer­ta firmy Hur­tow­n­ia Mile­na z siedz­ibą w Bydgoszczy.

 

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 17 grudnia 2018, 22:15
Dokument oglądany: 2 139 razy