Rozstrzygnięcie Konkursu na nabór Partnerów dla branży narzędziowej i przetwórstwa tworzyw sztucznych.

TARR S.A. infor­mu­je, iż  zgod­nie z §2 pkt. 4 i 5  oraz  § 5 pkt. 6 oraz 8 Reg­u­laminu Konkur­su na wybór part­nerów w celu przy­go­towa­nia i wspól­nej real­iza­cji pro­jek­tu real­i­zowanego w ramach Osi pri­o­ry­te­towej 1: Wzmoc­nie­nie innowa­cyjnoś­ci i konkuren­cyjnoś­ci gospo­dar­ki regionu, Dzi­ałanie 1.5 Opra­cow­anie i wdroże­nie nowych mod­eli biz­ne­sowych dla MŚP, Pod­dzi­ałanie 1.5.2 Wspar­cie pro­ce­su umiędzy­nar­o­dowienia przed­siębiorstw Region­al­nego Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego Wojew­ództ­wa Kujawsko-Pomorskiego 2014–2020 w branży narzędziowej i przetwórst­wa tworzyw sztucznych, doko­nano wyboru 1 pod­mio­tu Insty­tucji Otoczenia Biz­ne­su wraz z 13 przed­siębiorstwa­mi tj.:

 1. Byd­gos­ki Klaster Prze­mysłowy, Men­ni­ca 6, 85–112 Byd­goszcz, NIP 554–27-612–41, Nr ref. 1959/15. w koop­er­acji z:
 2. Pro­dukc­ja artykułów z tworzyw sztucznych APLEX Sp. z o.o. ZPCHr., Pod­miejs­ka 4, 85–453 Bydgoszcz,
 3. APX Tech­nolo­gie Sp. z o.o., Cen­tral­na 27, 05–816 Opacz,
 4. Besspol – Jolan­ta Bess i Wspól­ni­cy – Spół­ka Jaw­na, Soko­la 10, 86–031 Osielsko,
 5. Zakład Narzędziowy EKOPLAST Roman Glazik, Ołowiana 12, 85–461 Bydgoszcz,
 6. FATPOL TOOLS Sp. z o.o., Pow­sta­nia Wielkopol­skiego 1, 88–320 Strzelno,
 7. Wytwór­nia Sprzę­tu Medy­cznego GALMED Mar­i­an Meger, Łęczy­c­ka 65, 85–737 Bydgoszcz,
 8. Zakład Pro­dukcji Form, Narzędzi Spec­jal­isty­cznych i Przetwórst­wa Tworzyw Sztucznych „GRAFORM” Stanisław Grabows­ki, Wróblowa 3, 85–437 Bydgoszcz,
 9. INBAS Sarbinows­cy Sp. j. , Poz­nańs­ka 185A, 88–100 Inowrocław,
 10. KAPlast sp. z o.o., Hut­nicza 113, 85–873 Bydgoszcz,
 11. KONEK PSN Sp. j. , Pl. Poz­nańs­ki 3, 85–129 Bydgoszcz,
 12. Politech Sp. z o.o., Jana Pawła II 79, 86–031 Osielsko,
 13. Precitool OST  Sp. z o.o.,  For­dońs­ka 27 A, 85–719 Bydgoszcz,
 14. TMR Plas­tics Sp. z o.o., Deszc­zowa 63 a, 85–467 Bydgoszcz.

jako part­nerów w celu przy­go­towa­nia i wspól­nej real­iza­cji pro­jek­tu real­i­zowanego w ramach Pod­dzi­ała­nia 1.5.2 Wspar­cie pro­ce­su umiędzy­nar­o­dowienia przed­siębiorstw w ramach Region­al­nego Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego Wojew­ództ­wa Kujawsko-Pomorskiego 2014–2020.

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 27 lutego 2017, 20:55
Dokument oglądany: 2 505 razy