TARR/PROJEKT TPT/POIG_5.3/2010

076487–2010 — Prze­targ nieogranic­zony na Wyko­nanie pro­jek­tu budowlanego, pro­jek­tów wykon­aw­czych oraz doku­men­tacji kosz­to­rysowej i specy­fikacji tech­nicznych dla inwest­y­cji pod nazwą: „Rozbu­dowa i Rozwój Dzi­ałal­noś­ci Toruńskiego Parku Tech­no­log­icznego real­i­zowanego w ramach: POIG 2007–2013; Oś Pri­o­ry­te­towa 5; Dyfuz­ja innowacji – Dzi­ałanie 5.3”

Plik do pobrania:


Podpisał: Beata KmiećOpublikował:
Dokument z dnia: 17.08.2010, 15:55Publikacja dnia: 8 marca 2016, 12:58
Dokument oglądany: 8 556 razy