Unieważnienie Konkursu z dnia 28.01.2016 r. na nabór Partnerów dla elektroniczno-elektrotechnicznej

W odpowiedzi na Konkurs na wybór part­nera w celu przy­go­towa­nia i wspól­nej real­iza­cji pro­jek­tu real­i­zowanego w ramach Osi pri­o­ry­te­towej 1: Wzmoc­nie­nie innowa­cyjnoś­ci i konkuren­cyjnoś­ci gospo­dar­ki regionu, Dzi­ałanie 1.5 Opra­cow­anie i wdroże­nie nowych mod­eli biz­ne­sowych dla MŚP, Pod­dzi­ałanie 1.5.2 Wspar­cie pro­ce­su umiędzy­nar­o­dowienia przed­siębiorstw Region­al­nego Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego Wojew­ództ­wa Kujawsko-Pomorskiego 2014–2020 w branży elek­tron­iczno-elek­trotech­nicznej w ter­minie wpłynęły dwie ofer­ty tj. „CAMSAT” Gralak Prze­mysław, oraz „FAMOR” S.A.. Zgod­nie z § 2 pkt. 4 Reg­u­laminu Konkur­su Orga­ni­za­tor przewidzi­ał wybór min­i­mum 3 part­nerów-przed­siębior­ców. W związku z niespełnie­niem warunku min­i­mal­nej licz­by part­nerów Konkurs podle­ga unieważnie­niu na pod­staw­ie § 5 pkt. 6 oraz § 7 pkt. 7 Reg­u­laminu.

Historia wersji:

  • 27.02.2017, godz. 20:55 opub­likowane przez: Alic­ja Wój­cik (obec­nie wyświ­et­lona treść)
  • 23.02.2016, godz. 10:22 opub­likowane przez: Alic­ja Wój­cik
Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 27 lutego 2017, 20:55
Dokument oglądany: 1 253 razy