ZGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Toruń, dnia 27 lutego 2017 roku

Sąd Rejonowy w Toruniu
VII Wydzi­ał Gospodarczy
Kra­jowego Rejestru Sądowego
ul. Młodzieżowa 31
87–100 Toruń

Wniosko­daw­cy:
1. „PAŁAC WIENIEC” Spół­ka z ogranic­zoną odpowiedzial­noś­cią z siedz­ibą w Toruniu, ul. Koperni­ka 4, 87–100 Toruń, nr KRS: 0000342373
2. Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego Spół­ka Akcyj­na z siedz­ibą w Toruniu
ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń, nr KRS: 0000066071

ZGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK

W imie­niu wniosko­daw­ców, dzi­ała­jąc na pod­staw­ie art. 500 § 1 i § 3 Kodek­su spółek hand­lowych zgłasza­my i składamy do akt reje­strowych plan połączenia spółek: „PAŁAC WIENIEC” Spół­ka z ogranic­zoną odpowiedzial­noś­cią z siedz­ibą w Toruniu oraz Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego Spół­ka Akcyj­na z siedz­ibą w Toruniu.

Wniosko­daw­ca ad.1 jako przed­siębior­ca jest spółką z ogranic­zoną odpowiedzial­noś­cią dzi­ała­jącą pod fir­mą: „PAŁAC WIENIEC” Spół­ka z ogranic­zoną odpowiedzialnością
z siedz­ibą w Toruniu, ul. Koperni­ka 4, 87–100 Toruń, zare­je­strowaną w Sądzie Rejonowym
w Toruniu VII Wydzi­ał Gospo­dar­czy Kra­jowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000342373, kap­i­tał zakład­owy: 4 037 000,00 zł. Wniosko­daw­ca ad.1 jest Spółką Przejmowaną.

Wniosko­daw­ca ad.2 jako przed­siębior­ca jest spółką akcyjną dzi­ała­jącą pod fir­mą: Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego Spół­ka Akcyj­na z siedz­ibą w Toruniu ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń, zare­je­strowaną w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII Wydzi­ał Gospo­dar­czy Kra­jowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000066071, kap­i­tał zakład­owy: 26 530 000,00 zł opła­cony w całoś­ci. Wniosko­daw­ca ad.2 jest Spółką Prze­j­mu­jącą, która posi­a­da 100% udzi­ałów w Spółce Przejmowanej.

W związku z fak­tem, że Spół­ka Prze­j­mu­ją­ca jest jedynym wspól­nikiem Spół­ki Prze­j­mowanej (Spół­ka Prze­j­mu­ją­ca posi­a­da 100% udzi­ałów w Spółce Prze­j­mowanej), niniejsze połącze­nie nastąpi w try­bie uproszc­zonym (stosown­ie do treś­ci art. 516 § 6 Kodek­su spółek handlowych).

Połącze­nie Toruńskiej Agencji Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. oraz „Pałac Wie­niec” Sp. z o.o. przeprowadzane jest zgod­nie z art. 515 § 1 k.s.h. — bez pod­wyższenia kap­i­tału zakładowego
Toruńskiej Agencji Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. Połącze­nie nie powodu­je pow­sta­nia nowych okolicznoś­ci wyma­ga­ją­cych ujawnienia w statu­cie spół­ki Toruńskiej Agencji Roz­wo­ju Region­al­nego S.A., jak również nie są przewidziane jakiekol­wiek inne zmi­any statu­tu spół­ki Toruńskiej Agencji Roz­wo­ju Region­al­nego S.A., o których mowa w art. 506 § 4 k.s.h.

Plan Połączenia wraz z załącznika­mi, stosown­ie do treś­ci art.500 § 21 k.s.h., zostanie od dnia 27.02.2017 r. bezpłat­nie udostęp­niony do pub­licznej wiado­moś­ci na stronach inter­ne­towych Spół­ki Prze­j­mu­jącej i Spół­ki Prze­j­mowanej, w związku z czym Spół­ka nie skła­da wniosku o ogłosze­nie Planu Połączenia w Mon­i­torze Sądowym i Gospodarczym.

Na pod­staw­ie art. 516 § 6 oraz art. 516 § 5 k.s.h Plan połączenia nie zostanie pod­dany bada­niu przez biegłego rewiden­ta zgod­nie z art. 502 § 1 k.s.h. i zarządy obu spółek podle­ga­ją­cych łącze­niu nie wnoszą o wyz­nacze­nie biegłego.

Załącznik:

Plan połączenia wraz z załącznikami

Podpisał: Opublikował:
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 27 lutego 2017, 21:07
Dokument oglądany: 6 593 razy