TARRSA/EE/2/2018 — Przetarg nieograniczony pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (sprzedaż i usługa dystrybucji)”

Dnia 14.09.2018 r.

Ogłosze­nie o zamówie­niu nr 617347

SIWZ_TARRSA_energia_2018_2

Załącznik nr 1 do SIWZ — For­mu­la­rz Ofer­ty

Załącznik Nr 1a do SIWZ — Zestaw­ie­nie-cenowe

Załącznik nr 2 do SIWZ — Oświad­cze­nie wstęp­ne o spełnie­niu warunk­ów udzi­ału w postępowa­niu

Załącznik nr 3 do SIWZ — Oświad­cze­nie wstęp­ne o braku pod­staw wyk­luczenia

Załącznik nr 4 do SIWZ — Zobow­iązanie pod­mio­tu trze­ciego

Załącznik nr 5 do SIWZ — Oświad­cze­nie doty­czące grupy kap­i­tałowej

Załącznik nr 6 do SIWZ — Oświad­cze­nie doty­czące braku orzeczeń i wyroków

Załącznik Nr 7 do SIWZ — Istotne postanowienia umowy

Dnia 20.09.2018 r.

Zmi­ana treś­ci siwz, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Załącznik nr 1a — Zestaw­ie­nie cenowe — PO ZMIANIE

Ogłosze­nie o zmi­an­ie ogłoszenia nr 500225891

Dnia 27.09.2018 r.

Infor­ma­c­ja z otwar­cia ofert_27.09.2018

Dnia 02.10.2018 r.

Infor­ma­c­ja o wyborze najko­rzyst­niejszej ofer­ty

Historia wersji:

Podpisał: Beata KmiećOpublikował: Beata Kmieć
Dokument z dnia: 02.10.2018Publikacja dnia: 22 stycznia 2019, 08:55
Dokument oglądany: 1 608 razy

powered by Exea