Przedmiot zamówienia: Nadzór nad prawidłową pracą kotłowni

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń (dalej „Zamaw­ia­jący”), infor­muje o zami­arze udzie­le­nia zamówienia w try­bie zapy­ta­nia ofer­towego na zakup usłu­gi nad­zoru nad praw­idłową pracą kotłowni ole­jowej Zlece­nio­daw­cy mieszczącej się w budynku Cen­trum Trans­feru Tech­nologii w Toruniu przy ul. Włocławskiej 167, w  skład której wchodzą:

- kotły firmy Viess­mann typu Vitoplex100 345 kw wraz z osprzętem – 2 szt.,

- pal­ni­ki ole­jowe Riel­lo – 2 szt.,

- automaty­ka kotła Reg­u­la­to­ry Vitotronic100 GC1 – 2 szt.,

- automaty­ka obiegów Reg­u­la­tor Vitotron­ic 333 MW1,

- pod­grzewacz CWU wraz z osprzętem.

Usłu­ga ser­wisowa obe­j­mu­je przeglądy tech­niczne kotłów wraz z osprzętem.

Pod­sta­wowy zakres przeglą­du pole­ga na okre­sowej (nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu) oce­nie bieżącego stanu tech­nicznego kotłów i urządzeń pomoc­niczych oraz sprawdze­niu m.in.:

- jakoś­ci spala­nia na pod­staw­ie anal­izy spalin,

- wyko­nanie niezbęd­nych prac związanych z beza­waryjną pracą urządzeń,

- czyszcze­nie kotłów, palników.

Pon­ad­to Zamaw­ia­ją­cy oczeku­je pomo­cy i obec­noś­ci Kon­ser­wa­to­ra przy przeglą­dach rocznych urządzeń dokony­wanych przez Urząd Dozoru Technicznego.

W przy­pad­ku stwierdze­nie przez Zamaw­ia­jącego awarii kotłowni Zlece­nio­daw­ca  zobow­iązu­je się pod­jąć czyn­noś­ci napraw­cze w prze­ciągu 24 godz. od momen­tu zlecenia.

Czyn­noś­ci ser­wisowe będą prowad­zone zgod­nie z wyty­czny­mi pro­du­cen­tów oraz każ­do­ra­zowo odno­towywane. Rozlicze­nie z Wykon­aw­cą nastąpi w try­bie miesięcznym po wys­taw­ie­niu każ­do­ra­zowo faktury.

Ofer­tę mogą złożyć Ofer­en­ci, którzy posi­ada­ją uprawnienia ener­gety­czne i w zakre­sie obsłu­gi  kotłowni  ole­jowych. Ofer­tę należy sporządz­ić na For­mu­la­rzu ofer­towym stanow­ią­cym załącznik do poniższego zapy­ta­nia. Do ofer­ty należy oblig­a­to­ryjnie przedłożyć kopię doku­men­tu potwierdza­jącego powyższe kwal­i­fikac­je oraz (w przy­pad­ku zadeklarowa­nia posi­ada­nia uprawnień do obsłu­gi ser­wisowej kotłów firmy Viess­mann) kopię doku­men­tu potwierdza­jącego powyższe uprawnienia.

 

Wartość sza­cunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro

 

Ofer­ta może zostać przesłana  e‑mailem na adres katarzyna.urbanska@tarr.org.pl  bądź też dostar­c­zona oso­biś­cie do Toruńskiej Agencji Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. w Toruniu,
ul. Włocławska 167 do dnia 10.09.2018 r.

 

Czas real­iza­cji zamówienia 01.10.2018r.-31.09.2020r.

 

Przy wyborze ofer­ty Zamaw­ia­ją­cy będzie się kierował następu­ją­cy­mi kry­te­ri­a­mi oce­ny ofert:

 

Lp. Nazwa kry­teri­um Waga kry­teri­um w oce­nie ofert
1. Cena ofer­ty 80 %
2. Doświad­cze­nie zawodowe 10 %
3.

 

Uprawnie­nie ser­wisowe do kotłów Viessmann 10%

 

 

Sposób oce­ny ofert:

Oce­ny dokony­wać będzie się, sto­su­jąc zasadę, iż ofer­ta nieo­drzu­cona, która otrzy­mała najwyższą liczbę w oce­nie kry­ter­iów oce­ny ofert i ich znaczenia (suma uzyskanych punk­tów) jest ofer­tą najko­rzyst­niejszą. Oce­na ofert zostanie doko­nana przy zas­tosowa­niu wzoru:

E= C + D + U

Gdzie:

E – łącz­na licz­ba punk­tów jakie uzyskała oferta

C — licz­ba punk­tów w kry­teri­um Cena

D – licz­ba punk­tów w kry­teri­um Doświad­cze­nie zawodowe

U — licz­ba punk­tów w kry­teri­um Uprawnie­nie ser­wisowe do kotłów Viessmann

 

Punk­ty za kry­teri­um „Cena” zostaną oblic­zone wg następu­jącego wzoru:

C = Cn:Cb x 80 % (waga kry­teri­um) x 100

Gdzie:

Cn –najniższa cena ofer­ty brutto

Cb – cena brut­to ofer­ty badanej

Koń­cowy wynik powyższego dzi­ała­nia zostanie zaokrą­glony do 2 miejsc po przecinku.

Ceną ofer­ty jest całkowi­ta kwo­ta brut­to obe­j­mu­ją­ca okres dwóch lat. Cenę ofer­ty należy podać w zło­tych z dokład­noś­cią do dwóch miejsc po przecinku. Cena ofer­ty musi zaw­ier­ać wszys­tkie kosz­ty składa­jące się na wyko­nanie przed­mio­tu zamówienia i związane z jego real­iza­cją, w tym podatek od towarów i usług. W ofer­cie należy podać cenę net­to i brut­to za jeden miesiąc ser­wisu oraz okres dwóch lat.

 

Kry­teri­um „Doświad­cze­nie zawodowe”, tj. w przy­pad­ku wykaza­nia przez Wykon­aw­cę posi­ada­nia doświad­czenia zawodowego w wykony­wa­niu usług o charak­terze zbieżnym do przed­mio­tu zapy­ta­nia – zostanie przyz­nanych 10 pkt. Wykon­aw­ca winien opisać skró­towo powyższe doświad­cze­nie. W przy­pad­ku pozostaw­ienia pustego miejs­ca, nieuar­gu­men­towa­nia doświad­czenia, Wykon­aw­ca w przed­miotowym kry­teri­um otrzy­ma 0 pkt.

Kry­teri­um „Uprawnie­nie ser­wisowe do kotłów Viess­mann”, tj. w przy­pad­ku wykaza­nia przez Wykon­aw­cę posi­ada­nia uprawnień ser­wisowych do obsłu­gi kotłów firmy Viess­mann – zostanie przyz­nanych 10 pkt. Wykon­aw­ca winien do ofer­ty dołączyć kserokopię doku­men­tu poświad­cza­jącego powyższe uprawnienia. W przy­pad­ku pozostaw­ienia pustego miejs­ca, nieu­doku­men­towa­nia uprawnień, Wykon­aw­ca w przed­miotowym kry­teri­um otrzy­ma 0 pkt.

 

Zamaw­ia­ją­cy zas­trze­ga sobie pra­wo do unieważnienia niniejszego postępowa­nia, jak również do odstąpi­enia od wyboru ofer­ty, bez poda­nia przyczyny.

 

 

Oso­ba upoważniona do kon­tak­tu – Katarzy­na Urbańs­ka tel. 056 699 54 78.

 

 

ZAŁĄCZNIKI: For­mu­la­rz ofertowy

 

 

INFORMACJAWYBORZE WYKONAWCY USŁUGI NADZÓR NAD PRACĄ KOTŁOWNI

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń infor­muje, iż w wyniku wery­fikacji otrzy­manych ofert na zakup usłu­gi nad praw­idłową pracą kotłowni za najko­rzyst­niejszą została uznana ofer­ta firmy Przed­siębiorstwo Badaw­c­zo-Wdroże­niowe FRAKO-TERM Sp. z o.o.

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 17 grudnia 2018, 22:15
Dokument oglądany: 3 076 razy