Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia na zakup ogłoszeń prasowych w prasie lokalnej promujących spotkania informacyjne w ramach projektu pn.: ”Voucher badawczy”.

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Koperni­ka 4, 87–100 Toruń (dalej „Zamaw­ia­ją­cy”), infor­mu­je o zami­arze udzie­le­nia zamówienia w try­bie zapy­ta­nia ofer­towego na zakup ogłoszeń pra­sowych w prasie lokalnej pro­mu­ją­cych  spotka­nia infor­ma­cyjne w ramach w pro­jek­tu „Vouch­er badawczy”.

Wartość sza­cunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 14 000 euro.

Opis przed­mio­tu zamówienia:

1. Zasięg:

M. Toruń,

M. Włocławek,

Powiaty: toruńs­ki, włocławs­ki, radziejows­ki, alek­sandrows­ki, gol­ub­sko-dobrzyńs­ki, lipnowski

 

2. Powierzch­nia: 1/2/ strony

3. Ilość pub­likacji: 10

4. Ter­min: od listopa­da 2013 do czer­w­ca 2014 r.

W dniu 4 listopa­da 2013r. Zamaw­ia­ją­cy zamierza skierować zapy­tanie ofer­towe do co najm­niej trzech potenc­jal­nych wykon­aw­ców. Wykon­aw­cy zain­tere­sowani otrzy­maniem zapy­ta­nia ofer­towego proszeni są o kon­takt z Panią Ewą Gross (tel. 56 699 54 88 e‑mail ewa.gross@tarr.org.pl) do dnia 4 listopa­da 2013 r., do godz. 16.00

Przed­miotowe zamówie­nie jest współ­fi­nan­sowane ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Roz­wo­ju Region­al­nego w ramach pro­jek­tu Vouch­er badaw­czy i zostanie udzielone w opar­ciu o zasady określone w Wyty­cznych w spraw­ie real­i­zowa­nia zamówień współ­fi­nan­sowanych ze środ­ków EFRR, w sto­sunku do których benefic­jen­ci nie są zobow­iązani do stosowa­nia ustawy Pra­wo zamówień pub­licznych z dnia 4 październi­ka 2012r. (wer­s­ja 7).

Ory­gi­nal­ny doku­ment: Infor­ma­c­ja o zami­arze skierowa­nia zamówienia.

Podpisał: Ewa GrossOpublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: 31 października 2013 r.Publikacja dnia: 9 września 2016, 13:29
Dokument oglądany: 9 076 razy