Przedmiot zamówienia: zakup i dostarczenie środków czystości

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń (dalej „Zamaw­ia­jący”), infor­muje o zami­arze udzie­le­nia zamówienia w try­bie zapy­ta­nia ofer­towego na zakup i dostar­cze­nie środ­ków czystości:

 • Ręczni­ki ZZ białe a’4000 – 18 kartonów,
 • Ręczni­ki kuchenne papierowe na rolce, białe, papi­er niepylą­cy, wytrzy­mały, nada­ją­cy się do wyciera­nia przed­miotów szk­lanych, dłu­gość rol­ki min. 28 cm — 50 rolek, 
 • Papi­er toale­towy biały, min. 65% białoś­ci, 2w, duża rol­ka 19 cm, min. 120 m, opakowanie 12 rolek – 10 worków,
 • Ścierecz­ki z mikrofi­bry (nada­jące się do sprzą­ta­nia na mokro) – 15 szt.,
 • Van­ish płyn do czyszczenia dywanów w płynie 0,5l – 7 szt.,
 • Odświeżacz powi­etrza w aero­zolu – 10 szt.,
 • Mydło do rąk w płynie z dozown­ikiem typu Luk­s­ja, Fa, Pal­mo­live 400 ml – 2 szt.,
 • Płyn do WC Tytan 5l – 4 szt.,
 • Płyn do mycia podłóg 5l – 4 szt.,
 • Pron­to spray do kurzu 400 ml brą­zowe – 6 szt.,
 • Mydło w płynie białe 5l – 6 szt.,
 • Wor­ki na śmieci 120l – 30 rolek (z wzmoc­nionej folii),
 • Wor­ki na śmieci 60l – 30 rolek (z wzmoc­nionej folii),
 • Wor­ki na śmieci 35l – 30 rolek (z wzmoc­nionej folii),
 • Płyn do mycia naczyń PUR 1l – 1 szt.

Wartość sza­cunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro.

Ofer­ta może zostać przesłana  e‑mailem na adres jolanta.patrzalek@tarr.org.pl bądź też dostar­c­zona oso­biś­cie do Toruńskiej Agencji Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. w Toruniu, ul. Włocławska 167 do dnia 08.11.2016 r. do godz. 9.00.

Czas real­iza­cji zamówienia 10.11.2016 r.

Kry­teri­um wyboru ofer­ty – cena.

Oso­ba upoważniona do kon­tak­tu – Jolan­ta Patrza­łek tel. 056 699 54 78.

 

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 27 lutego 2017, 20:55
Dokument oglądany: 2 159 razy