TARRSA/PROMOCJA_WK-P_KONTAKT/WR/2023 — Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki pn. Promocja gospodarcza Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz organizacja wydarzeń towarzyszących podczas 27. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Kontakt

TARR S.A. infor­mu­je, iż wszczął postępowanie o udzie­le­nie zamówienia w try­bie z wol­nej ręki pn. Pro­moc­ja gospo­dar­cza Wojew­ództ­wa Kujawsko-Pomorskiego oraz orga­ni­za­c­ja wydarzeń towarzyszą­cych pod­czas 27. Między­nar­o­dowego Fes­ti­walu Teatral­nego Kontakt.

Ogłosze­nie o dobrowol­nej prze­jrzys­toś­ci ex-ante TED_2023-OJS086-266438-pl

Podpisał: Beata KmiećOpublikował: Beata Kmieć
Dokument z dnia: 09.05.2023Publikacja dnia: 9 maja 2023, 08:52
Dokument oglądany: 227 razy