TARRSA/PROMOCJA_WK-P_ANNA VASA/WR/2023 — Promocja gospodarcza Województwa Kujawsko-Pomorskiego promocja gospodarcza Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas Międzynarodowego wyścigu kolarskiego Princess Anna Vasa Tour Śladami Królewny Anny Wazówny

TARR S.A. infor­mu­je, że dnia 28.06.2023 r. udzieliła zamówienia pn. Pro­moc­ja gospo­dar­cza Wojew­ództ­wa Kujawsko-Pomorskiego pro­moc­ja gospo­dar­cza Wojew­ództ­wa Kujawsko-Pomorskiego pod­czas Między­nar­o­dowego wyś­cigu kolarskiego Princess Anna Vasa Tour Ślada­mi Królewny Anny Wazówny.

Ogłosze­nie o zawar­ciu umowy

Podpisał: Beata KmiećOpublikował: Beata Kmieć
Dokument z dnia: 26.09.2023 r.Publikacja dnia: 26 września 2023, 12:09
Dokument oglądany: 151 razy