TARR/OLEJ/PN/1/2011

Toruń: Dostawa ole­ju opałowego TARR/OLEJ/PN/1/2011
Numer ogłoszenia: 266330 — 2011; data zamieszczenia: 31.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU — dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłosze­nie doty­czy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWAADRES: Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. , ul. Koperni­ka 4, 87–100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6210421 w. 23, 25.

 • Adres strony inter­ne­towej zamaw­ia­jącego: www.tarr.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spół­ka hand­lowa z udzi­ałem pod­miotów publicznych.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówie­niu przez zamaw­ia­jącego: Dostawa ole­ju opałowego TARR/OLEJ/PN/1/2011.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określe­nie przed­mio­tu oraz wielkoś­ci lub zakre­su zamówienia: Przed­miotem zamówienia jest sukcesy­w­na dostawa ole­ju opałowego do budynków TARR S.A. przy ul. Włocławskiej 167 w Toruniu, real­i­zowana na pod­staw­ie cyk­licznych zle­ceń, zgod­nych z zapotrze­bowaniem Zamaw­ia­jącego. Przed­miot zamówienia obe­j­mu­je ok. 100 m³ ole­ju w okre­sie obję­tym zamówie­niem, czyli w okre­sie dwóch sezonów grzew­czych: 2011/2012 oraz 2012/2013. Zamaw­ia­jąc zas­trze­ga sobie możli­wość zakupu mniejszych iloś­ci ole­ju w zależnoś­ci od zapotrze­bowa­nia wynika­jącego z trud­nych do przewidzenia warunk­ów atmos­fer­ycznych. Dostar­c­zone pali­wo (olej opałowy) musi pochodz­ić z bieżącej pro­dukcji, być zgodne z nor­mą PN-C-96024:2001 Przetwory naftowe — ole­je opałowe, i speł­ni­ać min­i­mal­nie następu­jące kry­te­ria: 1. Gęs­tość w tem­per­aturze 15 °C nie wyższa niż 0,860 g/ml, 2. Tem­per­atu­ra zapłonu nie niższa niż 56°C, 3. Lep­kość kine­ty­cz­na w temp. 20 °C nie więk­sza niż 6,00 mm²/S, 4. Skład frak­cyjny: do 250 °C desty­lu­je nie więcej niż 63 %/V/V/, do 350 °C desty­lu­je nie mniej niż 85 %/V/V/, 5. Zawartość siar­ki nie więcej niż 0,20 %/m/m/, 6. Pozostałość po kok­sowa­niu w 10% pozostałoś­ci desty­la­cyjnej nie więk­sza niż 0,3 %/m/m/, 7. Pozostałość po spopie­le­niu nie więk­sza niż 0,01 %/m/m/, 8. Zawartość wody nie więk­sza niż 200 Mg/kg, 9. Zawartość stałych ciał obcych nie więk­sza niż 24 Mg/kg, 10. Zawartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg, 11. Tem­per­atu­ra płynię­cia nie wyższa niż ‑20°C. Czas dostaw: zgod­nie z zapotrze­bowaniem Zamaw­ia­jącego od pod­pisa­nia umowy do 15 maja 2013 r. W okre­sie obję­tym umową Wykon­aw­ca sprzeda­je Zamaw­ia­jące­mu olej opałowy w iloś­ci­ach wskazanych w zamówieni­ach i dostar­cza go włas­nym, spec­jal­isty­cznym trans­portem bezpośred­nio do wskazanego przez Zamaw­ia­jącego miejs­ca w ter­minie do 12 godzin od złoże­nia zamówienia fak­sem, drogą elek­tron­iczną lub telefonicznie.

II.1.4) Czy przewidu­je się udzie­le­nie zamówień uzu­peł­ni­a­ją­cych: nie.

II.1.5) Wspól­ny Słown­ik Zamówień (CPV): 09.13.51.00–5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złoże­nie ofer­ty częś­ciowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złoże­nie ofer­ty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończe­nie: 15.05.2013.

SEKCJA III: INFORMACJECHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYMTECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewidu­je się udzie­le­nie zal­iczek na poczet wyko­na­nia zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykony­wa­nia określonej dzi­ałal­noś­ci lub czyn­noś­ci, jeżeli przepisy prawa nakłada­ją obow­iązek ich posi­ada­niaOpis sposobu dokony­wa­nia oce­ny speł­ni­a­nia tego warunku
  • Za speł­ni­a­ją­cych warunek zostaną uznani Wykon­aw­cy, którzy posi­ada­ją kon­cesję na obrót pali­wa­mi ciekły­mi wydanej przez Preze­sa Urzę­du Reg­u­lacji Ener­gety­ki. Zamaw­ia­ją­cy dokona oce­ny spełnienia warunku na zasadzie spełnia/nie speł­nia w opar­ciu o złożone dokumenty
 • III.3.2) Wiedza i doświad­cze­nieOpis sposobu dokony­wa­nia oce­ny speł­ni­a­nia tego warunku
  • Zamaw­ia­ją­cy nie staw­ia w tym zakre­sie szczegól­nych wyma­gań i dokona oce­ny spełnienia warunku na zasadzie spełnia/nie speł­nia w opar­ciu o złożone oświadczenie
 • III.3.3) Potenc­jał tech­nicznyOpis sposobu dokony­wa­nia oce­ny speł­ni­a­nia tego warunku
  • Za speł­ni­a­ją­cych warunek zostaną uznani Wykon­aw­cy, którzy dys­ponu­ją co najm­niej dwoma pojaz­da­mi spec­jal­isty­czny­mi do prze­wozu ole­ju opałowego. Zamaw­ia­ją­cy dokona oce­ny spełnienia warunku na zasadzie spełnia/nie speł­nia w opar­ciu o złożone dokumenty
 • III.3.4) Oso­by zdolne do wyko­na­nia zamówieniaOpis sposobu dokony­wa­nia oce­ny speł­ni­a­nia tego warunku
  • Zamaw­ia­ją­cy nie staw­ia w tym zakre­sie szczegól­nych wyma­gań i dokona oce­ny spełnienia warunku na zasadzie spełnia/nie speł­nia w opar­ciu o złożone oświadczenie
 • III.3.5) Sytu­ac­ja eko­nom­icz­na i finan­sowaOpis sposobu dokony­wa­nia oce­ny speł­ni­a­nia tego warunku
  • Zamaw­ia­ją­cy nie staw­ia w tym zakre­sie szczegól­nych wyma­gań i dokona oce­ny spełnienia warunku na zasadzie spełnia/nie speł­nia w opar­ciu o złożone oświadczenie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCYCELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakre­sie wykaza­nia speł­ni­a­nia przez wykon­aw­cę warunk­ów, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświad­czenia o spełnie­niu warunk­ów udzi­ału w postępowa­niu, należy przedłożyć:
  • kon­cesję, zez­wole­nie lub licencję
  • wykaz narządzi, wyposaże­nia zakładu i urządzeń tech­nicznych dostęp­nych wykon­aw­cy usług lub robót budowlanych w celu real­iza­cji zamówienia wraz z infor­ma­cją o pod­staw­ie dys­ponowa­nia tymi zasobami
 • III.4.2) W zakre­sie potwierdzenia niepodle­ga­nia wyk­lucze­niu na pod­staw­ie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświad­cze­nie o braku pod­staw do wykluczenia
  • aktu­al­ny odpis z właś­ci­wego rejestru, jeżeli odręb­ne przepisy wyma­ga­ją wpisu do rejestru, w celu wykaza­nia braku pod­staw do wyk­luczenia w opar­ciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wys­taw­iony nie wcześniej niż 6 miesię­cy przed upły­wem ter­minu składa­nia wniosków o dopuszcze­nie do udzi­ału w postępowa­niu o udzie­le­nie zamówienia albo składa­nia ofert, a w sto­sunku do osób fizy­cznych oświad­cze­nie w zakre­sie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Doku­men­ty pod­miotów zagraniczny­ch­Jeżeli wykon­aw­ca ma siedz­ibę lub miejsce zamieszka­nia poza tery­to­ri­um Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej, przedkłada:III.4.3.1) doku­ment wys­taw­iony w kra­ju, w którym ma siedz­ibę lub miejsce zamieszka­nia potwierdza­ją­cy, że: 
  • nie otwarto jego lik­widacji ani nie ogłos­zono upadłoś­ci — wys­taw­iony nie wcześniej niż 6 miesię­cy przed upły­wem ter­minu składa­nia wniosków o dopuszcze­nie do udzi­ału w postępowa­niu o udzie­le­nie zamówienia albo składa­nia ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne doku­men­ty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Cen­nik pro­du­cen­ta ole­ju na dzień 2 wrześ­nia 2011 r. 2. Pełnomoc­nict­wo do pod­pisa­nia ofer­ty, o ile nie wyni­ka ono z przepisów lub innych doku­men­tów załąc­zonych do ofer­ty 3. W przy­pad­ku, kiedy Wykon­aw­cy wspól­nie ubie­ga­ją się o udzie­le­nie zamówienia — doku­ment ustanaw­ia­ją­cy pełnomoc­ni­ka do reprezen­towa­nia ich w postępowa­niu o udzie­le­nie zamówienia albo reprezen­towa­nia w postępowa­niu i zawar­cia umowy w spraw­ie zamówienia pub­licznego zgod­nie z zapisa­mi art. 23 Ustawy;

III.7) Czy ogranicza się możli­wość ubie­ga­nia się o zamówie­nie pub­liczne tylko dla wykon­aw­ców, u których pon­ad 50 % pra­cown­ików stanow­ią oso­by niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzie­le­nia zamówienia: prze­targ nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kry­te­ria oce­ny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowad­zona będzie aukc­ja elek­tron­icz­na: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewidu­je się istotne zmi­any postanowień zawartej umowy w sto­sunku do treś­ci ofer­ty, na pod­staw­ie której doko­nano wyboru wykon­aw­cy: tak

Dopuszczalne zmi­any postanowień umowy oraz określe­nie warunk­ów zmian

Zmi­any umowy dopuszczalne będą w grani­cach wyz­nac­zonych przepisa­mi ustawy Pzp (w tym art. 144 ust. 1) wyłącznie za zgodą stron, w formie pisem­nej pod rygorem nieważnoś­ci. Zamaw­ia­ją­cy przewidu­je, iż zmi­any będą mogły nastąpić w następu­ją­cych przy­pad­kach: 1. z powodu zaist­nienia omył­ki pis­arskiej lub rachunkowej; 2. z powodu uza­sad­nionych zmi­an w zakre­sie sposobu wyko­na­nia przed­mio­tu zamówienia zgłos­zonych przez Zamaw­ia­jącego lub Wykon­aw­cę, po uzyska­niu ich akcep­tacji ze strony Zamaw­ia­jącego; 3. nastąpi zmi­ana powszech­nie obow­iązu­ją­cych przepisów prawa w zakre­sie mają­cym wpływ na real­iza­cję przed­mio­tu zamówienia lub świad­czenia jed­nej lub obu stron, w szczegól­noś­ci zmi­ana staw­ki VAT; 4. w przy­pad­ku zmi­any ceny przez pro­du­cen­ta strony dopuszcza­ją możli­wość zmi­any ceny za 1 m³ ole­ju opałowego, o wartość wzros­tu lub obniż­ki wynika­jącej z różni­cy pomiędzy ceną pro­du­cen­ta z dnia 2.09.2011 r., a ceną obow­iązu­jącą na dzień dostawy. W celu potwierdzenia ceny dostaw­ca dołącza do fak­tu­ry cen­nik pro­du­cen­ta obow­iązu­ją­cy na dzień dostawy. 5. pow­sta­nia roz­bieżnoś­ci lub nie­jas­noś­ci w rozu­mie­niu pojęć lub sfor­mułowań uży­tych w umowie, których nie będzie moż­na usunąć w inny sposób, a zmi­ana treś­ci umowy będzie umożli­wiać usunię­cie roz­bieżnoś­ci lub nie­jas­noś­ci i dopre­cy­zowanie umowy w celu jed­noz­nacznej inter­pre­tacji jej zapisów przez strony;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony inter­ne­towej, na której jest dostęp­na specy­fikac­ja istot­nych warunk­ów zamówienia: www.bip.tarr.org.pl
Specy­fikację istot­nych warunk­ów zamówienia moż­na uzyskać pod adresem: Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A., ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń.

IV.4.4) Ter­min składa­nia wniosków o dopuszcze­nie do udzi­ału w postępowa­niu lub ofert: 12.09.2011 godz­i­na 10:00, miejsce: Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A., ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń.

IV.4.5) Ter­min związa­nia ofer­tą: okres w dni­ach: 30 (od ostate­cznego ter­minu składa­nia ofert).

IV.4.17) Czy przewidu­je się unieważnie­nie postępowa­nia o udzie­le­nie zamówienia, w przy­pad­ku nieprzyz­na­nia środ­ków pochodzą­cych z budże­tu Unii Europe­jskiej oraz niepodle­ga­ją­cych zwro­towi środ­ków z pomo­cy udzielonej przez państ­wa członkowskie Europe­jskiego Porozu­mienia o Wol­nym Hand­lu (EFTA), które miały być przez­nac­zone na sfi­nan­sowanie całoś­ci lub częś­ci zamówienia: nie

 

Załączni­ki:


Podpisał: Beata KmiećOpublikował:
Dokument z dnia: 19.09.2011Publikacja dnia: 8 marca 2016, 12:58
Dokument oglądany: 19 545 razy