Działania Spółki

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. pow­stała w 1995 roku. Od samego początku swego ist­nienia TARR S.A. dzi­ała na rzecz roz­wo­ju regionu wspier­a­jąc inic­jaty­wy lokalne poprzez:

 • pełnie­nie funkcji Region­al­nej Insty­tucji Finan­su­jącej wdraża­jącej pro­gramy pomo­cowe Unii Europe­jskiej dla przedsiębiorstw,
 • przy­go­towywanie doku­men­tów niezbęd­nych do uzyska­nia fun­duszy Unii Europejskiej,
 • prowadze­nie Punk­tu Kon­sul­ta­cyjno-Dorad­czego dla przedsiębiorców,
 • orga­ni­za­cję szkoleń, sem­i­nar­iów i kon­fer­encji dla przed­siębior­ców oraz przed­staw­icieli władz samorządowych,
 • dzi­ała­nia na rzecz trans­feru nowych tech­nologii (real­iza­c­ja pro­jek­tu Cen­trum Trans­feru Tech­nologii w Toruniu),
 • pro­mocję gospo­dar­czą regionu,
 • doradzt­wo gospodarcze,
 • pomoc w przy­go­towa­niu strate­gii dla różnych szczebli samorzą­du oraz innych part­nerów gospo­dar­czych i społecznych,
 • dzi­ałal­ność inwestycyjna,
 • kon­tak­ty z agen­da­mi Unii Europejskiej.

 

Historia wersji:

 • 27.02.2017, godz. 20:55 opub­likowane przez: (obec­nie wyświ­et­lona treść)
 • 26.05.2011, godz. 11:49 opub­likowane przez: 
Podpisał: Opublikował:
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 27 lutego 2017, 20:55
Dokument oglądany: 14 578 razy