Unieważnienie Konkursu na nabór Partnerów dla branży papierniczej i poligraficznej.

W odpowiedzi na Konkurs na wybór part­nera w celu przy­go­towa­nia i wspól­nej real­iza­cji pro­jek­tu real­i­zowanego w ramach Osi pri­o­ry­te­towej 1: Wzmoc­nie­nie innowa­cyjnoś­ci i konkuren­cyjnoś­ci gospo­dar­ki regionu, Dzi­ałanie 1.5 Opra­cow­anie i wdroże­nie nowych mod­eli biz­ne­sowych dla MŚP, Pod­dzi­ałanie 1.5.2 Wspar­cie pro­ce­su umiędzy­nar­o­dowienia przed­siębiorstw Region­al­nego Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego Wojew­ództ­wa Kujawsko-Pomorskiego 2014–2020 w branży papier­niczej i poligraficznej, w ter­minie wpłynęła tylko jed­na ofer­ta firmy tj. COMBINATH Sp. j. M. i E. Nath.  Zgod­nie z § 2 pkt. 4 Reg­u­laminu Konkur­su Orga­ni­za­tor przewidzi­ał wybór min­i­mum 3 part­nerów. W związku z niespełnie­niem warunku min­i­mal­nej licz­by part­nerów Konkurs podle­ga unieważnie­niu na pod­staw­ie § 5 pkt. 6 oraz § 7 pkt. 7 Regulaminu.

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 27 lutego 2017, 20:55
Dokument oglądany: 2 947 razy