TARRSA/SZKOLENIA_TJ/2020 — OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU pn. „Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie kursów doszkalających technikę jazdy w ramach projektu pn. „Kurs na edukację. Rozwój Kompetencji i Kwalifikacji Zawodowych osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego.”

Dnia 08.12.2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr ref. TARRSA/SZKOLENIA_TJ/2020

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. infor­mu­je, iż ogłasza niniejszym wszczę­cie postępowa­nia o udzie­le­nie zamówienia pub­licznego pn. „Kom­plek­sowa orga­ni­za­c­ja i przeprowadze­nie kursów doszkala­ją­cych tech­nikę jazdy w ramach pro­jek­tu pn. „Kurs na edukację. Rozwój Kom­pe­tencji i Kwal­i­fikacji Zawodowych osób dorosłych z wojew­ództ­wa kujawsko-pomorskiego.”

Szczegółowe warun­ki zamówienia zaw­iera załącznik do niniejszego Ogłoszenia — Specy­fikac­ja Istot­nych warunk­ów zamówienia.

SIWZ_­TARRSA_Szkole­nia-tech­ni­ka_­jazdy

Załącznik-nr-1-do-SIWZ — Opis przed­mio­tu zamówienia

Załącznik-nr-2-do-SIWZ — Wzór Umowy

Załącznik-nr-3-do-SIWZ-FOR­MU­LA­RZ-OFER­TY

Załącznik-nr-4-do-SIWZ-OŚWIAD­CZE­NIE-O-SPEŁ­NI­A­N­IU-WARUNK­ÓW

Załącznik-nr-5-do-SIWZ-OŚWIAD­CZE­NIE-O-BRAKU-POD­STAW-WYK­LUCZENIA

Załącznik-nr-6-do-SIWZ-ZOBOW­IĄZANIE-POD­MIO­TU-TRZE­CIEGO

Załącznik-nr-7-do-SIWZ-OŚWIAD­CZE­NIE-GRU­PA-KAP­I­TAŁOWA

Załącznik-nr-8-do-SIWZ-WYKAZ-USŁUG

Załącznik-nr-9-do-SIWZ-WYKAZ-OSÓB

Załącznik-nr-10-do-SIWZ-OŚWIAD­CZE­NIE O BRAKU WYDANIA ORZECZEŃ I WYROKÓW

Dnia 17.12.2020 r.

Infor­ma­c­ja o złożonych ofertach_17.12.2020 r

INFORMACJATERMINIE PRZEPROWADZENIA PREZENTACJI TRENERÓW

Dnia 05.01.2021 r.

Infor­ma­c­ja o złożonych ofer­tach i wyborze najko­rzyst­niejszej oferty_05.01.2021

Dnia 09.02.2021 r.

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Dzi­ała­jąc na pod­staw­ie art. 138o ust. 4 ustawy PZP Zamaw­ia­ją­cy infor­mu­je, że w dniu 2 lutego 2021 r. zawarł umowę o udzie­le­nie zamówienia pub­licznego w postępowa­niu pn. „Kom­plek­sowa orga­ni­za­c­ja i przeprowadze­nie kursów doszkala­ją­cych tech­nikę jazdy w ramach pro­jek­tu pn. „Kurs na edukację. Rozwój Kom­pe­tencji i Kwal­i­fikacji Zawodowych osób dorosłych z wojew­ództ­wa kujawsko-pomorskiego.”

Umowa została zawarta z Kon­sor­cjum w składzie:

Ośrodek Szkole­nia Kierow­ców AUTOSTER Szwed Leszek, ul. Szosa Chełmińs­ka 42a, 87–100 Toruń i Szkoła Jazdy Rejder Sebas­t­ian Wesołows­ki, ul. Chełmińs­ka 21, 87–100 Toruń

Podpisał: Beata KmiećOpublikował: Beata Kmieć
Dokument z dnia: 09.02.2021Publikacja dnia: 17 lutego 2021, 12:54
Dokument oglądany: 1 996 razy