TARR/GBU/2008

Przetarg ograniczony na udzielnie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy na realizację projektu Zostań swoim szefem

ZAMAWIAJĄCY: Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. , ul. Koperni­ka 4, 87–100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6210421, www.tarr.org.pl.

 1. Określe­nie przed­mio­tu oraz wielkoś­ci lub zakre­su zamówienia: Przed­miotem zamówienia jest gwaranc­ja bankowa lub ubez­pieczeniowa dla zabez­pieczenia należytego wyko­na­nia umowy na real­iza­cję pro­jek­tu Zostań swoim sze­fem w ramach Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego Kap­i­tał Ludz­ki; dzi­ałanie 6.2: Wspar­cie oraz pro­moc­ja przed­siębior­c­zoś­ci i samoza­trud­nienia. Suma gwaran­cyj­na wynosi 2 684 003,55 PLN. Benefic­jen­tem gwarancji będzie Wojew­ódz­ki Urząd Pra­cy w Toruniu, ul. Szosa Chełmińs­ka 30/32, 87–100 Toruń. Zamaw­ia­ją­cy oczeku­je, że koszt gwarancji nie przekroczy 107 500,00 PLN.
 2. Wspól­ny Słown­ik Zamówień (CPV): 66.11.00.00–4, 66.51.30.00–9.
 3. Czy dopuszcza się złoże­nie ofer­ty częś­ciowej: nie.
 4. Czy dopuszcza się złoże­nie ofer­ty wariantowej: nie.
 5. Czy przewidu­je się udzie­le­nie zamówień uzu­peł­ni­a­ją­cych: nie.
 6. Czas trwa­nia zamówienia: 24 miesiące.
 7. Opis warunk­ów udzi­ału w postępowa­niu oraz opis sposobu dokony­wa­nia oce­ny speł­ni­a­nia tych warunk­ów: 1. O zamówie­nie mogą ubie­gać się Wykon­aw­cy, którzy speł­ni­a­ją warun­ki wynika­jące z art. 22 ust 1 Ustawy Pra­wo Zamówień Pub­licznych; 2. Nie podle­ga­ją wyk­lucze­niu z postępowa­nia o udzie­le­nie zamówienia na pod­staw­ie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy. Zamaw­ia­ją­cy dokona oce­ny spełnienia w/w warunk­ów, sto­su­jąc for­mułę: spełnia/nie speł­nia. Jeżeli licz­ba wykon­aw­ców, którzy złożą wniosek o dopuszcze­nie do udzi­ału w postępowa­niu i speł­ni­a­ją­cych warun­ki uczest­nict­wa będzie więk­sza niż 5, Zamaw­ia­ją­cy zaprosi do składa­nia ofert tych 5 Wykon­aw­ców, którzy posi­ada­ją najwyższe kap­i­tały własne.
 8. Infor­ma­c­ja o oświad­czeni­ach i doku­men­tach, jakie mają dostar­czyć wykon­aw­cy w celu potwierdzenia speł­ni­a­nia warunk­ów udzi­ału w postępowa­niu: 1. Oświad­cze­nie o spełnie­niu warunk­ów o spełnie­niu warunk­ów określonych w art. 22 ust.1 Ustawy. 2. Oświad­cze­nie o niepodle­ga­niu wyk­lucze­niu z postępowa­nia na pod­staw­ie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy. 3. Oświad­cze­nie o wysokoś­ci kap­i­tałów własnych.
 9. Tryb udzie­le­nia zamówienia: prze­targ ograniczony.
 10. Przewidy­wana licz­ba wykon­aw­ców, którzy zostaną zaproszeni do udzi­ału w postępowa­niu: 5.
 11. Kry­te­ria oce­ny ofert: najniższa cena.
 12. Wyko­rzys­tana będzie aukc­ja elek­tron­icz­na: nie.
 13. Specy­fikację istot­nych warunk­ów zamówienia moż­na uzyskać pod adresem: Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A., ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń.
 14. Ter­min składa­nia wniosków o dopuszcze­nie do udzi­ału w postępowa­niu lub ofert: 29.12.2008 godz­i­na 12:00, miejsce: Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A., ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń, pok. pok. 224 (SEKRETARIAT).
 15. Ter­min związa­nia ofer­tą: okres w dni­ach: 30 (od ostate­cznego ter­minu składa­nia ofert).

Bliższe infor­ma­c­je moż­na uzyskać:
w Toruńskiej Agencji Roz­wo­ju Region­al­nego S.A.
ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń
Oso­ba uprawniona do udziela­nia infor­ma­cji: Bea­ta Kmieć
Tel. 056 657 72 91, fax. 056 657 77 61, kmiec@tarr.org.pl.
Uwa­gi:
Nie wpłynął żaden wniosek o dopuszcze­nie do udzi­ału w postępowaniu.

 

Podpisał: Beata KmiećOpublikował:
Dokument z dnia: 22.12.2008, 15:44Publikacja dnia: 8 marca 2016, 12:58
Dokument oglądany: 6 406 razy