TARRSA/SZEROKA/RB/1/2021 — „Remont elewacji frontowej i tylnej wraz z odtworzeniem stolarki okiennej frontowej kamienicy przy ul. Szerokiej 35 w Toruniu”

TARR S.A. infor­mu­je, iż ogłosił postępowanie na wyko­nanie robót budowlanych pn. „Remont elewacji fron­towej i tyl­nej wraz z odt­worze­niem sto­lar­ki oki­en­nej fron­towej kamieni­cy przy ul. Sze­rok­iej 35 w Toruniu”.

Postępowanie prowad­zone jest za pośred­nictwem plat­formy platformazakupowa.pl . Wszelkie infor­ma­c­je oraz doku­men­tację postępowa­nia udostęp­nia się na stron­ie: https://platformazakupowa.pl/pn/tarr/proceedings , w zakład­ce dedykowanej temu postępowaniu.

Podpisał: Beata KmiećOpublikował: Beata Kmieć
Dokument z dnia: 20.08.2021Publikacja dnia: 20 sierpnia 2021, 11:11
Dokument oglądany: 971 razy