Rozstrzygnięcie Konkursu na nabór Partnerów dla branży przetwórstwa spożywczego.

TARR S.A. infor­mu­je, iż  zgod­nie z §2 pkt. 4 i 5  oraz  § 5 pkt. 6 oraz 8 Reg­u­laminu Konkur­su na wybór part­nerów w celu przy­go­towa­nia i wspól­nej real­iza­cji pro­jek­tu real­i­zowanego w ramach Osi pri­o­ry­te­towej 1: Wzmoc­nie­nie innowa­cyjnoś­ci i konkuren­cyjnoś­ci gospo­dar­ki regionu, Dzi­ałanie 1.5 Opra­cow­anie i wdroże­nie nowych mod­eli biz­ne­sowych dla MŚP, Pod­dzi­ałanie 1.5.2 Wspar­cie pro­ce­su umiędzy­nar­o­dowienia przed­siębiorstw Region­al­nego Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego Wojew­ództ­wa Kujawsko-Pomorskiego 2014–2020 w branży spoży­w­czej, doko­nano wyboru  4 pod­miotów tj.:

  1. Gru­pa Pro­du­cen­tów Owoców Gal­ster Sp. z o.o., Wierzchu­ci­ce 31, 86–014 Sicienko,
  2. Restau­ra­tors Pod­laszews­cy Spół­ka Jaw­na, ul. Most Paulińs­ki 2–10, 87–100 Toruń,
  3. PPH EMIX Stanisław Pacek, Rusi­nowo 73, 87–500 Rypin,
  4. Pold­er Sp. z o.o., ul. Dłu­ga 11, 87–148 Łysomice,

jako part­nerów w celu przy­go­towa­nia i wspól­nej real­iza­cji pro­jek­tu real­i­zowanego w ramach Pod­dzi­ała­nia 1.5.2 Wspar­cie pro­ce­su umiędzy­nar­o­dowienia przed­siębiorstw w ramach Region­al­nego Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego Wojew­ództ­wa Kujawsko-Pomorskiego 2014–2020.

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 27 lutego 2017, 20:55
Dokument oglądany: 2 987 razy