Przedmiot zamówienia: zakup i dostarczenie tonerów

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń (dalej „Zamaw­ia­jący”), infor­muje o zami­arze udzie­le­nia zamówienia w try­bie zapy­ta­nia ofer­towego na zakup i dostar­cze­nie tonerów:

- Broth­er HL-L2360DN — ton­er czarny 1 szt.

- Broth­er MFC-9340CDW — kom­plet ton­erów CMYK (cyan, magen­ta, yel­low, black) 1 szt.

Wartość sza­cunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro.

Ofer­ta może zostać przesłana  e‑mailem na adres katarzyna.urbanska@tarr.org.pl bądź też dostar­c­zona oso­biś­cie do Toruńskiej Agencji Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. w Toruniu, ul. Włocławska 167 do dnia 01.02.2018 r. do godz. 10.00.

Czas real­iza­cji zamówienia 05.02.2018 r.

Kry­teri­um wyboru ofer­ty – cena.

Oso­ba upoważniona do kon­tak­tu: Katarzy­na Urbańs­ka tel. 056 699 54 78.

 

INFORMACJAWYBORZE DOSTAWCY TONERÓW

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń infor­muje, iż w wyniku wery­fikacji otrzy­manych ofert na zakup i dostawę ton­erów za najko­rzyst­niejszą została uznana ofer­ta firmy MAK Sp. z o.o.

 

Unieważnie­nie zapy­ta­nia ofer­towego na zakup i dostar­cze­nie tonerów 

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167 infor­mu­je o unieważnie­niu zapy­ta­nia ofer­towego na zakup i dostar­cze­nie ton­erów z powodu błęd­nego opisu zamówienia.

Wykon­aw­cy, którzy złożyli odpowiedź na w/w zapy­tanie ofer­towe zostaną poin­for­mowani o unieważnie­niu drogą mailową.

 

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 17 grudnia 2018, 22:15
Dokument oglądany: 3 891 razy