Ogłoszenie o Konkursie na wybór partnerów do przeprowadzenia kompleksowych szkoleń z zakresu kwalifikacji i kompetencji cyfrowych

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń, niniejszym ogłasza Konkurs na wybór Part­nerów w celu przy­go­towa­nia i wspól­nej real­iza­cji pro­jek­tu real­i­zowanego w ramach osi Pri­o­ry­te­towej: 10 Innowa­cyj­na edukac­ja Dzi­ałanie 10.4 Edukac­ja dorosłych Pod­dzi­ałanie 10.4.1 Edukac­ja dorosłych w zakre­sie kom­pe­tencji cyfrowych i języków obcych Typ pro­jek­tu Szkole­nia i kursy dla osób dorosłych, które z włas­nej inic­jaty­wy są zain­tere­sowane naby­ciem, uzu­pełnie­niem lub pod­wyższe­niem, kwal­i­fikacji lub kom­pe­tencji cyfrowych, kończące się uzyskaniem przez uczest­ników pro­jek­tu cer­ty­fikatu zewnętrznego, potwierdza­jącego zdoby­cie określonych kom­pe­tencji cyfrowych.

Konkurs prowad­zony będzie na zasadach określonych w Reg­u­laminie Konkur­su.

Załączni­ki:

  1. Reg­u­lamin konkursu
  2. For­mu­la­rz ofer­towy (Załącznik nr 1)
  3. Oświad­czenia o nieza­le­ga­niu z płat­noś­ci­a­mi na rzecz pod­miotów pub­licznych i pry­wat­nych (Załącznik nr 2)
  4. Wzór deklaracji współpra­cy z Benefic­jen­tem w trak­cie przy­go­towa­nia i real­iza­cji pro­jek­tu (Załącznik nr 3)
  5. Oświad­cze­nie o posi­ada­niu min­i­mum 3 let­niego doświad­czenia w okre­sie 5 lat przed upły­wem ter­minu składa­nia ofert w real­iza­cji szkoleń i kursów dla osób dorosłych w zakre­sie kwal­i­fikacji lub kom­pe­tencji cyfrowych oraz  o dys­ponowa­niu per­son­elem mery­to­rycznym mają­cym co najm­niej 3 let­nie doświad­cze­nie zawodowe w prowadze­niu zajęć z zakre­su kom­pe­tencji cyfrowych dla osób dorosłych (Załącznik nr 4)
  6. Inne doku­men­ty potwierdza­jące umo­cow­anie osób reprezen­tu­ją­cych pod­miot, o ile umo­cow­anie nie wyni­ka z aktu­al­nego rejestru lub ewidencji
  7. Stan­dard wyma­gań dla kom­pe­tencji cyfrowych (Załącznik nr 5)
  8. Infor­ma­c­ja o zmi­an­ie zapisów w Reg­u­laminie konkur­su 10.4.1
  9. FAQ

Infor­ma­c­ja o wyborze Partnerów

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A., infor­mu­je, iż na pod­staw­ie § 2 pkt. 4 i 5 oraz § 5 pkt. 6 oraz 7 Reg­u­laminu Konkur­su na wybór Part­nerów w celu przy­go­towa­nia i wspól­nej real­iza­cji pro­jek­tu real­i­zowanego w ramach Osi Pri­o­ry­te­towej 10: Innowa­cyj­na edukac­ja, Dzi­ałanie 10.4 Edukac­ja dorosłych, Pod­dzi­ałanie 10.4.1 Edukac­ja dorosłych w zakre­sie kom­pe­tencji cyfrowych i języków obcych Region­al­nego Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego Wojew­ództ­wa Kujawsko – Pomorskiego 2014 – 2020
w dniu 21.09.2017 r. doko­nano wyboru:

Insty­tut Badaw­c­zo – Szkole­niowy Sp. z o.o., ul. Artyleryjs­ka 3 k, 10 – 165 Olsztyn

SEKA S.A. Odd­zi­ał w Byd­goszczy, ul. Bernardyńs­ka 13, 85 – 029 Bydgoszcz 

Jako Part­nerów w celu przy­go­towa­nia i wspól­nej real­iza­cji pro­jek­tu real­i­zowanego w ramach Pod­dzi­ała­nia 10.4.1 Edukac­ja dorosłych w zakre­sie kom­pe­tencji cyfrowych i języków obcych w ramach Region­al­nego Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego Wojew­ództ­wa Kujawsko – Pomorskiego 2014 – 2020

 

Podpisał: Justyna UrbanowiczOpublikował: Łukasz Gręźlikowski
Dokument z dnia: 21.09.2017 r.Publikacja dnia: 26 lutego 2018, 13:12
Dokument oglądany: 5 680 razy