TARRSA/DnS/WSPARCIE_SD/1/2021 — „Kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze dla uczestników projektu „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim”

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. infor­mu­je, iż zostało wszczęte postępowanie o udzie­le­nie zamówienia pub­licznego„Kom­plek­sowe wspar­cie szkole­niowo-dorad­cze dla uczest­ników pro­jek­tu „Dotac­ja na start – wspar­cie przed­siębior­c­zoś­ci i samoza­trud­nienia w wojew­ództwie kujawsko-pomorskim”

Postępowanie prowad­zone jest przy uży­ciu elek­tron­icznych środ­ków komu­nikacji za pośred­nictwem platformazakupowa.pl

Peł­na doku­men­tac­ja postępowa­nia zna­j­du­je się na stron­ie https://platformazakupowa.pl/transakcja/426394

Podpisał: Beata KmiećOpublikował: Beata Kmieć
Dokument z dnia: 18.02.2021Publikacja dnia: 18 lutego 2021, 16:38
Dokument oglądany: 1 198 razy