ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące przeprowadzenie doradztwa — diagnozy uczestników projektu pn. „CERTYFIKOWANE SZKOLENIA KOMPUTEROWE dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego”

Przed­miotem zamówienia jest wybór Wykon­aw­cy real­izu­jącego indy­wid­u­alne doradzt­wo – diag­nozę zapotrze­bowa­nia na dane kompetencje/kwalifikacje uczest­ników pro­jek­tu pn.CERTYFIKOWANE SZKOLENIA KOMPUTEROWE dla osób dorosłych z wojew­ództ­wa kujawsko-pomorskiego” współ­fi­nan­sowanego ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego w ramach Region­al­nego Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego Wojew­ództ­wa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.

 

Zamówie­nie obe­j­mu­je przeprowadze­nie 100 doradztw/diagnoz (czyli obję­cie doradztwem/diagnozą 100 osób).

Czas trwa­nia doradzt­wa (diag­nozy) każdej oso­by wynosić będzie maksy­mal­nie 6 godzin. Min­i­mal­ny czas trwa­nia 1 doradzt­wa – 1 godzina.

Czas trwa­nia doradzt­wa a także ter­min zostanie dopa­sowany do potrzeb i możli­woś­ci uczest­ników projektu.

Doradzt­wo może być real­i­zowane zarówno w dni robocze jak i w weekendy.

Odbior­ca­mi doradzt­wa będą mieszkań­cy wojew­ództ­wa kujawsko-pomorskiego w wieku powyżej 25 roku życia, w tym oso­by o nis­kich kwal­i­fikac­jach (tj. z wyk­sz­tałce­niem co najwyżej ze śred­nim), oso­by niepełnosprawne, oso­by powyżej 50 roku życia. Oso­by te zostaną zrekru­towane przez Zamawiającego.

 

Cel i opis doradztwa/diagnozy

Udzi­ał każdej oso­by w pro­jek­cie pn. „CERTYFIKOWANE SZKOLENIA KOMPUTEROWE dla osób dorosłych z wojew­ództ­wa kujawsko-pomorskiego” poprzed­zony zostanie badaniem jej zapotrze­bowa­nia na wnioskowane kompetencje/kwalifikacje.

Celem zaplanowanego doradzt­wa jest iden­ty­fikac­ja potrzeb szkole­niowych osób, które rozpoczy­na­ją udzi­ał w pro­jek­cie, tj. ustal­e­nie tem­aty­ki szkolenia/kursu oraz przyp­isanie danej oso­by do poziomu szkolenia/kursu w ramach projektu.

Doradztwo/diagnoza doty­czyć będzie tylko i wyłącznie szkoleń oraz kursów w zakre­sie kwalifikacji/kompetencji cyfrowych (szkoleń/kursów komputerowych).

Pod­czas doradzt­wa zwery­fikowane mogą zostać także: umiejęt­ność anal­i­ty­cznego myśle­nia, zain­tere­sowa­nia tech­no­log­iczne, bier­na zna­jo­mość języ­ka ang­iel­skiego (czy­tanie dokumentów).
W przy­pad­ku niek­tórych kursów, sprawd­zona zostanie zna­jo­mość wybranych tech­nologii (np.
w przy­pad­ku kursów języków wysokopoziomowych (np. Junior Java Devel­op­er), dodatkowo wery­fikowana będzie zna­jo­mość pod­staw tech­nologii fron­tendowych (HTML /CSS), pro­tokołu HTTP/S oraz pod­sta­wowe doświad­cze­nie w pro­gramowa­niu w dowol­nym języku, np. JavaScript, Python, PHP.)

W ramach diag­nozy zostanie przeprowad­zona roz­mowa oraz test.

Potwierdze­niem zre­al­i­zowanego doradzt­wa będzie wypełniona i pod­pisana kar­ta doradzt­wa, której wzór stanowi załącznik do Umowy.

Wykon­aw­ca dostar­czy Zamaw­ia­jące­mu wypełnioną kartę doradzt­wa najpóźniej w ter­minie 5 dni od przeprowad­zonej usługi.

 

Osoba/osoby prowadzące doradzt­wo muszą posi­adać min­i­mum trzylet­nie doświad­cze­nie zawodowe w tem­atyce prowad­zonych zajęć z kom­pe­tencji cyfrowych z osoba­mi dorosłymi.

 

Wykon­aw­ca doradzt­wa zapewni miejsce — pomieszcze­nie o odpowied­niej kubaturze, wyposażone w niezbęd­ny sprzęt (m.in. komputer).

Doradzt­wo real­i­zowane będzie z uwzględ­nie­niem przepisów doty­czą­cych bez­piecznych i higien­icznych warunk­ów pra­cy, o których mowa w roz­porządze­niu Min­is­tra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 31 grud­nia 2002 r. w spraw­ie bez­pieczeńst­wa i higieny w pub­licznych i niepub­licznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.).

 

W przy­pad­ku gdy Wykon­aw­ca będzie osobą fizy­czną, zobow­iązany jest w toku real­iza­cji umowy do bezwzględ­nego stosowa­nia Wyty­cznych w zakre­sie kwal­i­fikowal­noś­ci wydatków w ramach Europe­jskiego Fun­duszu Roz­wo­ju Region­al­nego, Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego oraz Fun­duszu Spójnoś­ci na lata 2014 – 2020, w szczegól­noś­ci w zakre­sie maksy­mal­nego dopuszczal­nego lim­i­tu zaan­gażowa­nia zawodowego. Łączne zaan­gażowanie zawodowe Wykon­aw­cy w real­iza­cję wszys­t­kich pro­jek­tów finan­sowanych z fun­duszy struk­tu­ral­nych, Fun­duszu Spójnoś­ci oraz dzi­ałań finan­sowych z innych źródeł, w tym środ­ków włas­nych benefic­jen­ta i innych pod­miotów, nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie. Zaan­gażowanie zawodowe, o którym mowa powyżej doty­czy wszys­t­kich jego form dla przykładu sto­sunku pra­cy, sto­sunku cywilno­prawnego, samoza­trud­nienia oraz innych prawnie dopuszczal­nych form zaan­gażowa­nia zawodowego.

Więcej infor­ma­cji zna­j­du­je się w pełnym zapy­ta­niu ofer­towym.

 

Załączni­ki:

  1. Zapy­tanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 – For­mu­la­rz ofertowy
  3. Załącznik nr 2 – Wykaz doświad­czenia doradcy
  4. Załącznik nr 3 – Oświad­cze­nie o spełnie­niu warunk­ów udzi­ału w postępowaniu
  5. Załącznik nr 4a – Wzór umowy
  6. Załącznik nr 4b – Wzór umowy

 

INFORMACJAWYBORZE OFERTY

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu przy ul. Włocławska 167, infor­mu­je, iż w wyniku postępowa­nia — zapy­tanie ofer­towe nr 1/2018 doty­czące złoże­nia ofer­ty na przeprowadze­nie doradzt­wa – diag­nozy uczest­ników pro­jek­tu pn. CERTYFIKOWANE SZKOLENIA KOMPUTEROWE dla osób dorosłych z wojew­ództ­wa kujawsko-pomorskiego” współ­fi­nan­sowanego ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego w ramach Region­al­nego Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego Wojew­ództ­wa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020 – Pod­dzi­ałanie 10.4.1 Edukac­ja dorosłych w zakre­sie kom­pe­tencji cyfrowych i języków obcych, zgod­nie z Wyty­czny­mi w zakre­sie kwal­i­fikowal­noś­ci wydatków w ramach Europe­jskiego Fun­duszu Roz­wo­ju Region­al­nego, Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego oraz Fun­duszu Spójnoś­ci na lata 2014–2020, została wybrana ofer­ta złożona przez Cen­trum Ksz­tałce­nia Ustaw­icznego z siedz­ibą w Toruniu, przy Placu Św. Katarzyny 8.

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 17 grudnia 2018, 22:15
Dokument oglądany: 5 259 razy