ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę tankowania paliw płynnych

Przed­miotem zamówienia jest dostawa paliw płyn­nych w sys­temie bez­gotówkowym na potrze­by tankowa­nia pojazdów służbowych oraz tankowa­nia sprzę­tu spali­nowego będącego włas­noś­cią Toruńskiej Agencji Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. oraz wydanie kart elek­tron­icznych 3 szt. /docelowo planowane jest rozsz­erze­nie flo­ty o 3 dodatkowe samo­chody do koń­ca 2019 r./ służą­cych do bez­gotówkowego dokony­wa­nia transakcji w okre­sie 24 m‑cy obow­iązy­wa­nia umowy.

Więcej infor­ma­cji zna­j­du­je się w załącznikach.

Osobą upoważnioną do kon­tak­tów ze strony Zamaw­ia­jącego jest Pani Katarzy­na Urbańs­ka, tel. 56 699 54 78, e‑mail: katarzyna.urbanska@tarr.org.pl

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

  1. Zapy­tanie ofertowe
  2. For­mu­la­rz ofer­towy (word)

 

INFORMACJAWYBORZE DOSTAWCY NA USŁUGĘ TANKOWANIA PALIW PŁYNNYCH

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń infor­muje, iż w wyniku wery­fikacji otrzy­manych ofert na usługę tankowa­nia paliw płyn­nych za najko­rzyst­niejszą została uznana ofer­ta firmy Przed­siębiorstwo Hand­lowo Usłu­gowe Żar Arka­diusz Saczews­ki z siedz­ibą w Siedlcach.

 

Unieważnienie postępowania w trybie zapytania ofertowego na usługę tankowania paliw płynnych

 

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. unieważ­nia postępowanie w try­bie zapy­ta­nia ofer­towego na usługę tankowa­nia paliw płyn­nych, w związku z błę­dem for­mal­nym doko­nanym przy oce­nie złożonych ofert. Zamaw­ia­ją­cy przy oce­nie złożonych ofert pom­inął ofer­tę wykon­aw­cy speł­ni­a­ją­ca warun­ki uczest­nict­wa w postepowaniu.

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 23 maja 2019, 12:26
Dokument oglądany: 3 020 razy