TARRSA/PROMOCJA_WKP/PN/1/2023 — “Promocja gospodarcza Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas wydarzenia kulturalnego i wydarzeń sportowych”

TARR S.A. infor­mu­je, że w dniu 10.08.2023 r. wszczęła postępowanie o udzie­le­nie zamówienia np. “Pro­moc­ja gospo­dar­cza Wojew­ództ­wa Kujawsko-Pomorskiego pod­czas wydarzenia kul­tur­al­nego i wydarzeń sportowych”.

Postępowanie prowad­zone jest za pośred­nictwem platformazakupowa.pl pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/802897

Podpisał: Beata KmiećOpublikował: Beata Kmieć
Dokument z dnia: 26.09.2023 r.Publikacja dnia: 26 września 2023, 12:24
Dokument oglądany: 157 razy