TARRSA/RB/PROMOCJA_ANDERSA/2/2019 — Przetarg nieograniczony pn. Kampania billboardowa

Dnia 13.06.2019 r.

Ogłosze­nie o zamówie­niu nr 560616

SIWZ_Kampania bill­bor­dowa (2) Załącznik nr 1 do SIWZ — For­mu­la­rz Ofer­ty (2) Załącznik nr 2 do SIWZ — Oświad­cze­nie wstęp­ne o spełnie­niu warunk­ów udzi­ału w postępowa­niu (2) Załącznik nr 3 do SIWZ — Oświad­cze­nie wstęp­ne o braku pod­staw wyk­luczenia (2) Załącznik nr 4 do SIWZ — Oświad­cze­nie doty­czące braku orzeczeń i wyroków (2) Załącznik nr 5 do SIWZ — Zobow­iązanie pod­mio­tu trze­ciego (2) Załącznik nr 6 do SIWZ — Oświad­cze­nie doty­czące grupy kap­i­tałowej (2) Załącznik nr 7 do SIWZ — Wykaz robót budowlanych (2) Załącznik nr 8 do SIWZ — Pro­gram Funkcjon­al­no-Uzytkowy (OPZ) (2) Załącznik nr 9 do SIWZ — Wzór umowy (2)

Załączni­ki do OPZ:

Załączni­ki-nr-3-Pro­jekt-ist­niejącej-kon­strukcji-bill­boar­du Załącznik-nr-1-Rysunek-poglą­dowy-latarni-pro­jekt-budowlany-oświ­etle­nia Załącznik-nr-2-i-5-Rysunek-poglad­owy-lokaliza­cji-bill­boar­du-i-tabl­i­cy-dwus­tron­nej Załącznik-nr-4-Rysunek-poglad­owy-lokaliza­cji-tabl­i­cy-bill­boar­du

Dnia 02.07.2019 r.

Infor­ma­c­ja z otwar­cia ofert_02.07.2019

Dnia 16.07.2019 r.

Infor­ma­c­ja o wyborze najko­rzyst­niejszej oferty

Podpisał: Beata KmiećOpublikował: Beata Kmieć
Dokument z dnia: 16.07.2019Publikacja dnia: 30 stycznia 2020, 15:53
Dokument oglądany: 2 765 razy