Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej


Na pod­stawie art. 28a ust. 4 ustawy z dnia 6 grud­nia 2006 roku o zasadach prowadzenia poli­tyki roz­woju (Dz.U. z 2009, nr 84, poz.712), Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. w Toruniu ogłasza konkurs na Part­nera w celu wspól­nej real­iza­cji pro­jektu w ramach Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego Innowa­cyj­na Gospo­dar­ka, Dzi­ałanie 3.1. Inicjowanie dzi­ałal­noś­ci innowa­cyjnej. Ogłosze­nie ma charak­ter infor­ma­cyjny, celem umożli­wienia zgłasza­nia się ewen­tu­al­nych Part­nerów oraz wskazu­je przesłan­ki wyboru Part­nera. Ogłosze­nie to nie stanowi ogłoszenia w rozu­mie­niu przepisów o zamówieni­ach pub­licznych oraz o dzi­ałal­ności pożytku publicznego.

I. CEL PARTNERSTWA

Wspól­na real­iza­c­ja pro­jek­tu ukierunk­owana na  dwue­tapowe wspar­cie pow­sta­ją­cych innowa­cyjnych przed­siębiorstw — dokony­wanie selekcji innowa­cyjnych pomysłów, poma­ga­jąc utworzyć nowe przed­siębiorstwo (tzw. preinkubac­ja), a następ­nie inwest­y­c­ja w nowopow­stałe przed­siębiorstwo (tzw. wejś­cie kapitałowe).

II. PROPONOWANY ZAKRES DZIAŁAŃ PARTNERA.

Wspar­cie w zakre­sie tworzenia na bazie innowa­cyjnych pomysłów nowych przed­siębiorstw, w tym spin off’ów poprzez doradzt­wo w zakre­sie tworzenia przed­siębiorstw, udostęp­nie­nie infra­struk­tu­ry i usług niezbęd­nych dla nowopow­stałych przedsiębiorstw.

III. KRYTERIA WYBORU PARTNERA

 1. Zgod­ność dzi­ałań potenc­jal­nego Part­nera z cela­mi part­nerst­wa, w tym posi­adanie statu­tu typu Fun­dusz Ven­ture Cap­i­tal lub Anioł Biznesu.
 2. Ofer­owany wkład potenc­jal­nego Part­nera w real­iza­cję celu partnerstwa,
 3. Doświad­cze­nie w dokony­wa­niu wejść kap­i­tałowych (inwest­y­c­je) o wartoś­ci nie mniejszej niż 50 000 zł net­to każde,
 4. Zaan­gażowanie i współpra­ca Part­nera z Benefic­jen­tem w trak­cie przy­go­towywa­nia pro­jek­tu pod­par­ta złożoną deklarac­ja współpracy.

IV. WYMAGANIA WOBEC PARTNERA

W konkur­sie na wyłonie­nie Part­nera mogą wziąć udzi­ał pod­mio­ty, które łącznie speł­ni­a­ją następu­jące warunki:

 1. Speł­nia warun­ki udzi­ału w ramach Dzi­ała­nia 3.1 PO IG;
 2. Nie podle­ga wyk­lucze­niu z ubie­ga­nia się o dofi­nan­sowanie na pod­staw­ie art.207 ust 4 ustawy z dnia 27 sierp­nia 2009 r. o finansach pub­licznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmi­ana­mi), z zas­trzeże­niem art. 207 ust. 7 tej Ustawy;
 3. Nie podle­ga wyk­lucze­niu z ubie­ga­nia się o dofi­nan­sowanie na pod­staw­ie ustawy z dnia 9 listopa­da 2000 r. o utworze­niu Pol­skiej Agencji Roz­wo­ju Przed­siębior­c­zoś­ci (Dz. U.z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

Pod­miot przys­tępu­ją­cy do konkur­su winien posiadać:

 1. Uprawnienia do wykony­wa­nia określonej dzi­ałal­noś­ci lub czyn­noś­ci jeżeli przepisy prawa nakłada­ją obow­iązek ich posi­ada­nia — zgod­nie z obow­iązu­ją­cy­mi przepisa­mi prawa.
 2. Doświad­cze­nie w real­iza­cji pro­jek­tów współ­fi­nan­sowanych ze środ­ków fun­duszy strukturalnych.
 3. Niezbęd­ny potenc­jał tech­niczno-orga­ni­za­cyjny, kadrowy i finan­sowy do opra­cow­a­nia Pro­jek­tu i wyko­na­nia zadań przewidzianych w projekcie.
 4. Doświad­cze­nie w zakre­sie świad­czenia usług związanych z wdrażaniem wyników prac B+R oraz trans­feru technologii.
 5. Kwal­i­fikac­je i doświad­cze­nie w zakre­sie anal­izy i komer­c­jal­iza­cji rozwiązań innowa­cyjnych, trans­feru tech­nologii oraz doświad­cze­nie w dokony­wa­niu inwest­y­cji w spół­ki sek­to­ra mikro, małych i śred­nich przed­siębior­ców (w tym również wyjś­cia z inwestycji).

V. ZASADY ZGŁASZANIA OFERT

 1. Do real­iza­cji pro­jektu zostanie wybrany jeden Partner.
 2. Miejsce i ter­min składa­nia ofert: najpóźniej do dnia 27 kwiet­nia 2013 r., do godziny 10.00 na adres: Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A., ul. Koperni­ka 4, 87–100 Toruń. Ofer­ty złożone po upły­wie powyższego ter­minu nie będą roz­pa­try­wane. Infor­ma­cja o konkur­sie i reg­u­lamin konkur­su zna­j­dują się poniżej.
Podpisał: Opublikował: Beata Kmieć
Dokument z dnia: 05.04.2013Publikacja dnia: 19 sierpnia 2016, 13:23
Dokument oglądany: 29 964 razy